Winkelwagen

BOEKEN CASTRUM

 | 

EXEGESEBOEK - Bijbel tegendraads

BOEK - Bijbel tegendraads
Halewijn - Jean Bastiaens & Frederique Vanneuville (red) - paperback - 187 p.

In 2016 is het 500 jaar geleden dat Erasmus zijn uitgave van het Griekse Nieuwe Testament liet verschijnen. In 2017 is het 500 jaar geleden dat Luther, volgens de traditie, zijn stellingen aan de deur van de slotkerk van Wittenberg spijkerde en zo een aanzet gaf tot een beweging die zou uitgroeien tot de Reformatie. Beide gebeurtenissen hebben een immense impact gehad op de geschiedenis van het christendom. In het hart van die vernieuwingen staat de Bijbel. Hoe staat het vandaag, 500 jaar later, met die Bijbel? Hoe lezen wij die teksten vandaag? Is de Bijbel nog 'plezant' en 'relevant'?
Met bijdragen van (...)


€ 17.95Aantal  BOEK - De Messias en de macht van Rome

BOEK - De Messias en de macht van Rome
Halewijn - Egbert Rooze/Paul De Witte - 344 p.

Commentaar op het Evangelie naar Johannes
De eerste messiaanse (christelijke) gemeenschappen ontstaan in de 'nacht' van het Romeinse imperium aan het begin van onze jaartelling. De Jeruzalemse tempelelite ten tijde van Jezus steunde Rome's expansiepolitiek. De tempel - het economisch, politieke en ideologische hart van het jodendom - werd daarmee een schakel in de ongehoorde uitbuiting door Rome.
De schrijver die te boek staat als 'Johannes de evangelist' schrijft het verhaal van Jezus als een gecodeerde tekst om in die repressieve tijd verzet te bieden. Een tekst die 'vertrouwen' en 'solidariteit' oproept voor nieuwe messiaanse gemeenschappen. Het Evangelie naar Johannes is op het eerste gezicht een ontoegankelijk geschrift. Het geldt als zweverig, duister en hier en daar nota bene anti-Joods. Pas als de lezer de leessleutels kent, gaat de boeiende wereld van deze verzetsliteratuur open.
De auteurs hebben veel aandacht voor de literaire eigenheid van de tekst (...)


€ 29.95Aantal  BOEK - In naam van Paulus

BOEK - In naam van Paulus
Exegese en preken - Scandalon - Henk Janssen - Klaas Touwen - 104 p.

'In naam van Paulus' behandelt de nieuwtestamentische brieven die zogenaamd van Paulus zijn, maar zeker niet door hem zijn geschreven: die aan de Kolossenzen, de Efeziërs, de tweede brief aan de Tessalonicenzen, de brieven aan Timoteüs en Titus, en brengt ze in verband met het beeld van Paulus zoals dat in de Handelingen van de Apostelen wordt geschetst. Al in de eerste eeuw beriepen christenen zich op Paulus, maar met ingrijpende vertekeningen. Geschriften in zijn naam deden de ronde. Toegeschreven brieven, om zijn denken bij de tijd te brengen en zijn vermeende geestelijke nalatenschap vast te leggen. De bovengenoemde brieven zijn weliswaar in de Bijbel opgenomen en getuigen van grote denkkracht en creativiteit, maar halen het niet bij Paulus zelf. Hij werd geactualiseerd, dus aangepast. De tentenmaker, onruststoker, bajesklant, bereisde farizeeër en 'christen' van het eerste uur die Paulus was, werd een christelijke autoriteit, een patriarchale huisvader, een kerkleraar met midden-platoonse, dan weer stoïcijnse gedachten.
Evenals het eerder verschenen boek 'Paulus zelf', (...)


€ 15.95Aantal  BOEK - Jezus van Nazaret - Wat wou Hij? Wie was Hij?

BOEK - Jezus van Nazaret - Wat wou Hij? Wie was Hij?
Carmelitana - Gerhard Lohfink - 630 p. - paperback

Jezus van Nazaret leefde ver verwijderd van de culturele en politieke centra van de antieke wereld. Zijn optreden in het openbaar duurde hoogstens anderhalf jaar. Dan werd hij terechtgesteld. Maar deze weinige maanden ontketenden een niet te vatten geschiedenis die nog steeds verdergaat. Hoe is zoiets mogelijk? Wie was Hij? Een wijze rabbi? Een profeet, krachtig van woord? Een succesvolle genezer? Een radicale maatschappelijke hervormer? Een hoogbegaafde charismaticus? Of stond Hij voor meer?
Dit boek van de Bijbelkenner Gerhard Lohfink toont het volgende aan: ook via louter historische methode kan je Jezus zo nabijkomen dat er geen onoverkomelijke kloof bestaat ten opzichte van de Jezus in wie de christenen geloven. Dit boeiend geschreven Jezusboek veronderstelt geen vakkennis, maar gaat wel diep in op vragen die vakmensen bezighouden. ...
Gerhard Lohfink ...


€ 31.00Aantal  BOEK - Jezus van Nazareth - deel II

BOEK - Jezus van Nazareth - deel II
Joseph Ratzinger/Benedictus XVI - 280 blz. - Lannoo

Van de intocht in Jeruzalem tot de opstanding

Paus Benedictus XVI voltooit zijn indrukwekkende Jezusstudie, een persoonlijke visie op de centrale mysteries van het katholieke geloof: lijden, dood en verrijzenis van Jezus.

De Jezusstudie van paus Benedictus XVI wordt als een van de belangrijkste religieuze publicaties van deze tijd beschouwd. (...)

Onmisbaar voor wie in de figuur van Christus geïnteresseerd is.


€ 29.99Aantal  BOEK - Jezus van Nazareth - Proloog

BOEK - Jezus van Nazareth - Proloog
Lannoo - 128 pagina's - gebonden met stofomslag - 17x25 cm

Eenvoudig van taal, nauwgezet en moedig van stijl: Jezus van Nazareth is het nieuwe, lang verwachte boek van Joseph Ratzinger over de geboorte- en kindheidsverhalen.
In zijn Jezustrilogie analyseert de auteur de Evangelieteksten op twee manieren: enerzijds situeert hij de verhalen in hun historische context en anderzijds nodigt hij de lezer uit om zich cruciale vragen te stellen: 'Gaat dat ook over mij? En, als het over mij gaat, hoe dan?'


Joseph kardinaal Ratzinger/Benedictus XVI, geboren in 1927 in Marktl am Inn (Beieren), doctor in de theologie, in het bezit van diverse eredoctoraten, was hoofddocent voor Dogmatiek en Fundamentele Theologie in Bonn, Münster, Tübingen en Regensburg en tevens concilietheoloog. Van 1977 tot 1982 aartsbisschop van München en Freising, in 1977 benoemd tot kardinaal. In april 2005 werd hij verkozen tot paus en nam hij de naam Benedictus XVI aan.


€ 19.99Aantal  BOEK - Mijn inkeer, ommekeer en bekering

BOEK - Mijn inkeer, ommekeer en bekering
Erwin Neyrinck - paperback - 150 bladzijden

Simon Petrus vertelt te ome zijn leven met Jezus
Simon bar-Jona, een der eerste geroepenen van de Heer, kijkt terug op zijn leven en laat alles opschrijven om ons te overtuigen van de grote kracht van Jezus' woorden en daden, omdat ze nog steeds het recept bevatten om gelukkig te worden. Deze woorden en daden zijn van Gods Geest en dus ge-ïn-spireerd. Hun waarde blijft. Wat mensen ervan maken heeft geen invloed op die waarde. En dat weten zowel gelovigen als twijfelaars en zoekenden. In alle nederigheid is Simon zich daarvan bewust. Hij kan het weten... Na meerdere keren vallen en opstaan, na inkeer, ommekeer en bekering werd hij toch de steenrots en opperherder Petrus van de kerkgemeenschap.
(...)


€ 14.00Aantal  BOEK - Rode draden in de evangeliën

BOEK - Rode draden in de evangeliën
Halewijn - Wim Weren - 310 p. - paperback

Prof. dr. Wim Weren is emeritus hoogleraar Bijbelwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Zijn boek wil lezers activeren om zelf op zoek te gaan naar de zin en betekenis van teksten uit de evangeliën. Twee leesmodellen staan centraal: een literaire en een intertekstuele aanpak.  Ten slotte bevat iedere paragraaf vragen voor zelfstudie. De tekst wordt ondersteund door 26 PowerPointpresentaties die online beschikbaar zijn.
Het boek is bedoeld voor studenten uit het voortgezet en hoger onderwijs, voor pastores, predikanten en catecheten, voor hen die zich in Bijbelgroepen en leerhuizen scholen in een beter verstaan van de evangeliën.


€ 28.95Aantal  BOEK - Hij kon zien

BOEK - Hij kon zien
Eric Haelvoet SDB - 329 pagina's - paperback

Lectio Divina, bezinning en gebed bij de evangelieteksten van de zon- en feestdagen van het C-Jaar

Dit boek biedt gebedsbezinningen bij de evangelieteksten van het C-jaar. Ze zijn ontstaan vanuit lectio divina, elke keer individueel en soms ook met een groep.
De gebruikte methode bestaat uit vijf stappen: statio, lectio, meditatio, oratio en contemplatio, actio. Alle gebedsbezinningen zijn opgebouwd volgens hetzelfde schema:
• het Woord: de evangelietekst
• stilte bij het Woord: om het Woord te laten indringen
• een woord bij het Woord: bezinning
• het Woord in mijn leven: vragen die aanzetten tot actualisering (en gesprek)
• bidden met het Woord: communicatie met God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest.
Deze gebedsbezinningen zijn uiterst geschikt om een bijeenkomst of vergadering te beginnen of te beëindigen, als morgen- of avondgebed, als inspiratie voor een homilie, als basis voor een gesprek in een pastorale groep, een gezinsgroep, met een koppel, een groep catechisten, in een gemeenschap of een parochieploeg.


€ 19.00Aantal  BOEK - De schepping van de wereld

BOEK - De schepping van de wereld
Damon - Philo van Alexandrië - 160 p. - hardcover

Aan het begin van de jaartelling leefde in Alexandrië de joodse exegeet en filosoof Philo. Het was zijn levenstaak om de heilige boeken van de joden, met name de Torah, uit te leggen. Hij interpreteerde de boeken van Mozes op een filosofische manier en las ze met een platoonse bril. Zijn platoonse blik is ook duidelijk aanwezig in het hier vertaalde werk 'De schepping van de wereld', waarin hij de eerste drie hoofdstukken van Genesis uitlegt.
Aspecten van Philo's exegese zijn door christelijke theologen overgenomen. Ambrosius, de vierde-eeuwse bisschop van Milaan ...


€ 24.90Aantal  BOEK - Een paspoort voor het Rijk Gods

BOEK - Een paspoort voor het Rijk Gods
Preken voor het jaar B - Berne Media - Dr. Rob G.A. Kurvers - 213 p. paperback

Een paspoort is een kostbaar bezit. Het is niet alleen het bewijs van je identiteit; je kunt er ook je eigen beperkte wereld mee verruimen door grenzen over te gaan. Dat wil ook de Bijbel met ons doen: grenzen overschrijden! Van Egypte naar het Beloofde Land, van Palestina naar de Grieks-Romeinse wereld, van onze 'eigen wereld' naar het Rijk Gods. Met zijn Evangelie rijkt Marcus ons daartoe een paspoort aan: het opent voor ons de nieuwe Weg, die Christus voor ons is.
Door de evangelieteksten te leggen op de dag van vandaag laat Rob Kurvers zien, hoe actueel en helend Jezus' Blijde Boodschap nog altijd voor ons is. Via zijn ruim 50-jarige pastorale en catechetische ervaring in de Randstad hebben zijn overwegingen zoveel inspiratie opgedaan, dat zij ons kunnen helpen om in dit 'paspoort naar het Rijk Gods' onze eigen pasfoto terug te vinden.
Dr. Rob Kurvers, (...)


€ 15.90Aantal  BOEK - Als het Woord de Weg is

BOEK - Als het Woord de Weg is
Elementen voor een homilie bij het Johannesevangelie - Halewijn - Marcel De Pauw msc - 110 p.

In dit boek neemt Marcel De Pauw je mee naar de binnenkant van het Johannesevangelie. Hij geeft een inkijk in wat hem door de jaren heen bij de voorbereidingen van homilies over dit evangelie geraakt heeft. Deze elementen, die hij ter inspiratie aan de lezer aanreikt, tonen hoezeer de auteur biddend omgaat met de evangeliewoorden. Al lezend word je uitgenodigd Gods woorden zo te lezen dat ze voor jou een weg ten leven worden.
Marcel De Pauw is missionaris van het Heilig Hart met ruime pastorale ervaring op verscheiden terreinen.


€ 16.95Aantal  BOEK - Bouw mijn kerk weer op

BOEK - Bouw mijn kerk weer op
Averbode - Luc Maes - 118 p. - paperback

Op een dag in 1205 was Franciscus van Assisi aan het bidden in het vervallen kerkje van San Damiano. Plots hoorde hij de woorden: "Bouw mijn Kerk weer op.' Toen hij opkeek zag hij alleen Jezus aan het kruis. Franciscus nam die woorden letterlijk en begon het kerkje van San Damiano te restaureren.
Hoe bouw je de kerk weer op? Franciscus ontving het antwoord op die vraag: leven vanuit het evangelie, in het spoor van Jezus. "Bouw mijn kerk weer op'. Die woorden zijn vandaag meer dan ooit opnieuw actueel.
In dit boek droomt Luc Maes over de kerk van de toekomst. Hij luistert daarbij naar Gods woord in de evangeliën. Het Emmaüsverhaal uit het Lucasevangelie vormt de rode draad, en is de aanleiding om ook andere evangelieteksten te verkennen.
Elke tekst wordt gevolgd door een korte commentaar en een gebed.


€ 16.00Aantal  BOEK - Wat wil je dat IK voor je doe?

BOEK - Wat wil je dat IK voor je doe?
Lectio divina, bezinning en gebed bij de evangelieteksten zon- en feestdagen A-jaar

Dit boek biedt gebedsbezinningen bij de evangelieteksten uit Mattheüs van het A-jaar. Ze zijn ontstaan vanuit lectio divina, elke keer individueel en soms ook met een groep.
De gebruikte methode bestaat uit vijf stappen:
statio, lectio, meditatio, oratio en contemplatio, actio.
Alle gebedsbezinningen zijn opgebouwd volgens hetzelfde schema:
(...)
Deze gebedsoefeningen zijn zeer geschikt om een bijeenkomst of vergadering te starten of te beëindigen, als morgen- of avondgebed, als basis voor een gesprek in een pastorale groep, een gezinsgroep, met een koppel, een groep catechisten, in een gemeenschap, een parochieploeg en waarom niet in godsdienstonderricht..


€ 19.00Aantal  BOEK - Het Onzevader opnieuw uitgelegd

BOEK - Het Onzevader opnieuw uitgelegd
Gerard Lohfink - 2016 - 86 p.

De vertaling van een boeiend en inhoudelijk rijk commentaar bij het Onzevader, van de Duitse exegeet Gerhard Lohfink. Achteraan vind je suggesties en verwerkingsvragen om met de inhoud van dit boekje in een leesgroep aan de slag te gaan.
Verschijnt in september. Nu bestellen.


€ 15.50Aantal  BOEK - Het meesterwerk van God

BOEK - Het meesterwerk van God
KoK - Henk Binnendijk - 205 p. - paperback

Het hart van het boek openbaring
In 'Het meesterwerk van God' schrijft Henk Binnendijk over het laatste Bijbelboek: Openbaring. Al schrijvend brengt hij vele onderwerpen samen: leven, Bijbel, geloof, prediking en geschiedenis. Al deze thema's komen uit bij het hart van het evangelie. Waar loopt alles op uit en waar gaat het leven om? Henk Binnendijk onthult een schitterend vergezicht: het onovertroffen meesterwerk waar God aan werkt en waar de mens alleen nog maar van kan dromen. Want: 'als God de schepper is van een grenzeloos groot heelal met volgens de laatste schattingen 70 triljoen sterren en dat Hij een plan heeft waar Hij al bijna zes millennia aan werkt, dan moet dat een grenzeloos groot plan zijn, een Meesterwerk!'
Henk Binnendijk (...)


€ 17.99Aantal  BOEK - Paulus zelf - De zeven echte brieven

BOEK - Paulus zelf - De zeven echte brieven
Exegese en preken - Scandalon - Henk Janssen en Klaas Touwen - 106 p.

In dit boek worden de 'echte' brieven van Paulus behandeld: 1 Tessalonicenzen, Galaten, de beide Korintiërsbrieven, Romeinen, Filippenzen en Filemon. Door exegeten en homileten van naam, katholiek en protestants, ondermeer: Adelbert Denaux Peter Tomson, Bert Jan Lietaert Peerbolte, Maarten den Dulk, Rinse Reeling Brouwer, Victor Bulthuis.
Het zijn de brieven die Paulus zelf geschreven heeft, of waarschijnlijker: gedicteerd. 's Mans tragiek was dat hij zóveel gezag genoot dat velen zich in zijn naam sterk hebben gemaakt voor ... of vooral tegen ... Nu mag hij in "Paulus zelf" ook eens voor zichzelf spreken. Dus los van wat hem is toegeschreven, aangerekend of toegedicht.
Paulus zelf is een uitnodiging om fris en onbevooroordeeld te lezen.(...)


€ 15.95Aantal  BOEK - Didachè - De leer van de twaalf apostelen

BOEK - Didachè - De leer van de twaalf apostelen
Brevier uitgeverij - vertaald door Vincent Hunink - Ingeleid door Paul van Geest - 80 p. - hardback

De naam van het geschrift was al lang bekend, maar pas in 1873 werd het verloren gewaande werkje met de titel Didachè, of Leer van de twaalf apostelen na achttien eeuwen opnieuw ontdekt. Hoewel niet door de apostelen geschreven, was het in de vroege kerk wijd verbreid en zeer gezaghebbend.
Het boekje geeft inzicht in twee wegen die mensen in hun leven kunnen bewandelen: de een naar het leven, de ander naar de dood. In dit kader geeft de auteur praktische richtlijnen en voorschriften voor een goed leven in een christelijke gemeenschap, waarvan hij de organisatiestructuur eveneens verduidelijkt. Integriteit blijkt een cruciale deugd. De Didachè kan een van de eerste christelijke gedragscodes worden genoemd. Het is van belang voor iedereen die meer wil weten over de praktijk van het kerkelijk leven van de eerste christenen.


€ 12.50Aantal  BOEK - Niets aan het einde - over opstanding en nieuw leven

BOEK - Niets aan het einde - over opstanding en nieuw leven
Averbode - Gerhard Lohfink - 333 p. - paperback

Is de christelijke hoop op verrijzenis nog levend of is ze veeleer vermoeid geworden? Hoe kan men vandaag over opstandingsgeloof en eeuwig leven spreken?
Gerhard Lohfink maakt deze fundamentele vragen tot thema van dit boek. Voorstellingen en verwachtingen die vandaag bij mensen leven, vormen zijn vertrekpunt. Lohfink zoekt antwoorden in de Bijbel, de christelijke traditie en het denken van gelovigen van vandaag. Hij spreekt over de kracht van de christelijke hoop zonder te vervallen in al te vrome of opdringerige taal. Volgens Lohfink gaat verrijzenisgeloof niet zozeer over gebeurtenissen in een verre toekomst, maar veeleer over gelovige ervaringen die ons onbegrijpelijk nabij zijn. Die ervaringen zijn al begonnen en bereiken hun volheid bij de dood.
Gerhard Lohfink (...)


€ 24.50Aantal