Winkelwagen

BARMHARTIGHEID


P SK All are welcome 46/98

P SK All are welcome    46/98
Poster Sieger Köder - laminated

De schrift ontdekken door de kunst van Sieger Köder.
- detail van de poster -
Iedereen hier is welkom aan de tafel van Jezus, arm of rijk, jong of oud, van welk ras of nationaliteit ook. Op de achtergrond is er nog volk dat toekomt of toekijkt. De tafel zelf is het lichtend middelpunt en verwijst naar Jezus, het Licht van de wereld.
Een poster die zich inschrijft in het jaar van de Barmhartigheid.
Op de achtergrond zie je de parabel van de barmhartige vader (Lc 15, 1-3; 11 -32).
Op de voorgrond : een gemeenschap, samengesteld uit zeer verschillende personen, net als de mondiale en lokale gemeenschappen die we vormen.
De groep is zeer verscheiden : een gewonde gevangene, een gesluierde vrouw uit de hogere burgerij, een man met een bril –de intellectuele- een droevige clown, een gebogen vrouw die Jezus niet durft aankijken, een prostituee, een rabbijn….
Ze zijn met 7, een getal dat de totaliteit, de volheid uitdrukt. Wanneer men hen ziet, zou je kunnen zeggen dat ze niet veel zaken met elkaar gemeen hebben, maar twee geopende handen met de tekens van de nagels erin, die brood dragen, verenigen hen samen aan dezelfde tafel.
In onze interculturele gemeenschap, net als op de schilderij, zijn we allen armen die nood hebben aan genezing en eenheid.

Gelamineerd voor langdurig gebruik.


€ 16.95Aantal  BOEK - Als een verterend vuur

BOEK - Als een verterend vuur
Woorden v/e monnik over de Barmhartigheid - Dom Samuel - Betsaida - 271 p.

Ik ga hete hangijzers bespreken, (...)
In dit boek komen verschillende thema’s aan bod: de roeping van de mens om God te ontmoeten, de morele crisis in de huidige samenleving en in de Kerk, de slogan van de ‘nultolerantie’, de gaven van het priesterschap en van het godgewijde leven, het innerlijke leven en het geestelijke vaderschap. De rode draad van dit betoog zijn de thema’s van barmhartigheid, mededogen en wederzijdse vergeving.
Dom Samuel Lauras (...)


€ 13.75Aantal  BOEK - Barmhartigheid, liefhebben i/h dagelijkse leven

BOEK - Barmhartigheid, liefhebben i/h dagelijkse leven
zien/bewogen worden/ in beweging komen - Bernemedia - 143 p. - paperback - W Verschuren

Barmhartigheid als begrip en levenshouding komt in veel publicaties ter sprake. Sinds Paus Franciscus het jaar van Barmhartigheid aankondigde is er veel te doen rond dit thema: wat is het precies, waar vind je barmhartigheid, wie is er eigenlijk barmhartig? Voor dit thema kunnen we het beste terecht bij Wim Verschuren, de nestor van de Beweging van barmhartigheid. Al bijna veertig jaar speelt barmhartigheid een belangrijke rol in zijn leven. Steeds meer kwam hij erachter dat barmhartigheid iets als een spirit is die mensen doet opbloeien en het leven rijk en goed maakt.
...
Wim Verschuren, frater van Tilburg (1933), ...


€ 16.90Aantal  BOEK - Brug van Barmhartigheid

BOEK - Brug van Barmhartigheid
Halewijn - Gabriël Quicke

Op een indringende wijze en sterk gekleurd vanuit zijn eigen ervaring schrijft Augustinus over God als Degene die ons mensen het eerst heeft liefgehad. Barmhartigheid vormt voor hem het sleutelbegrip om deze beweging van God uit te kunnen verstaan. De Kerk ziet hij als brug van barmhartigheid. Een uitspraak die we zo in de mond kunnen leggen van Paus Franciscus die het Jubeljaar van de Barmhartigheid afkondigde. In dit boek brengt priester Gaby Quicke de grote kerkleraar Augustinus en paus Franciscus dan ook met elkaar in dialoog.


€ 17.95Aantal  BOEK - De Barmhartige Samaritaan

BOEK - De Barmhartige Samaritaan
Carmelitana - Hoe ik zorg draag voor het gekwetste kind in mij

Wie kent niet die krachtdadige oproep: ‘Bemin je naaste als jezelf’? Maar veel mensen vergeten dat laatste: ‘als jezelf’. Als ik niet van mezelf hou, als ik mezelf niet bekwaam acht om lief te hebben en bemind te worden, hoe kan ik dan een ander, een naaste liefhebben?
Wat, als die naaste nu eens ikzelf zou zijn…? Ik loop zo dikwijls aan mijzelf voorbij. Diep in mij is er nochtans een ‘gekwetst kind’ dat aandacht vraagt, dat mij kwetsbaar en broos maakt en dat ik verdring door een valse ‘ik’.
Aan de hand van de bekende parabel van de barmhartige samaritaan (uit het Lukasevangelie) toont de auteur hoe wij, stap na stap, op die weg van de innerlijke heling ons ware ‘ik’ ontdekken. (...)


€ 19.95Aantal  BOEK - De onverschilligheid voorbij

BOEK - De onverschilligheid voorbij
160 p. Hardback - 1ste druk 19/4/2017 - M. Kerkhof, R. Burggraeve, I. Van Halst

Barmhartigheid als concreet antwoord op de onverschilligheid in onze wereld
Vandaag doet het woord 'barmhartigheid' wat ouderwets aan. En toch voelen we dat er in onze tijd méér dan ooit nood is aan barmhartigheid, mededogen of 'ontferming', zoals zanger Wannes Cappelle dat noemt.
Dit boek vertrekt van de menselijke ervaring van barmhartigheid, als context en humus voor de zeven geestelijke wijzen om mensen barmhartig te bejegenen. Dit gebeurt door het aanreiken van inzichten, getuigenissen, meditatieve foto's en evocatieve teksten. Via deze wegen wordt een actuele kijk op barmhartigheid geformuleerd die vertrekt vanuit een visie die gekenmerkt wordt door wederzijdsheid, kwetsbaarheid en veerkracht. Om het boek af te ronden komt de barmhartigheid als goddelijk buikgevoel aan bod.


€ 19.99Aantal  BOEK - Geroepen tot hoop

BOEK - Geroepen tot hoop
Bouwen aan een barmhartige kerk - KOK - Mgr. Gerard de Korte

In 'Geroepen tot hoop' schrijft bisschop Gerard de Korte over de opdracht van de kerk om barmhartig te zijn. 2016 is uitgeroepen tot jubeljaar van de barmhartigheid. De Korte staat bekend om zijn open en pastorale opstelling. Het zoeken naar dialoog en het nastreven van oecumene draagt hij een warm hart toe.
In dit boek zoomt hij in op de vraag naar God in deze tijd. Wat is de toekomst van het christelijk geloof in Nederland? Vervolgens deelt hij met ons zijn visie op burgerschap en de plaats van de kerk in de samenleving. Het boek wordt afgesloten met een uitleg van Bijbelse sleutelwoorden, vooral over barmhartigheid.
Gerard de Korte was in 2015 de Theoloog des Vaderlands en schreef eerder onder andere 'Hartelijk katholiek'.


€ 16.50Aantal  BOEK - Het gelaat van de Barmhartigheid

BOEK - Het gelaat van de Barmhartigheid
Pauselijke Bul - Licap - 40 p. - 14.5/21 cm

Deze brochure bevat de pauselijke bul bij de afkondiging van het buitengewoon Jubeljaar van de Barmhartigheid en de brief van de paus aan mgr. Rino Fisichella bij de aanvang van het Jubeljaar van de Barmhartigheid.


€ 2.50Aantal  BOEK - pelgrimsboekje

BOEK - pelgrimsboekje
96 p. - 11.17 cm

Naast een bezinning over de barmhartigheid aan de hand van de bul van paus Franciscus vind je in dit boekje achtergrondinfo en concrete richtlijnen voor het vieren en beleven van het Jubeljaar van de Barmhartigheid, met o.a. een uitgewerkte gebedsviering bij het bezoek van een jubileumkerk, suggesties omtrent de werken van barmhartigheid en het vieren van het sacrament van de verzoening en een lijst van de jubileumkerken in elk bisdom. 


€ 5.50Aantal  BROCHURE - Misericordia et misera

BROCHURE - Misericordia et misera
Apostolische brief van paus Franciscus - Wereldkerkdocumenten 37 - Licap/Halewijn

In ‘Misericorda et misera’ beschrijft de paus de barmhartigheid als een ontmoeting tussen twee harten: dat van God en dat van een schamele mens (nr.16). Deze apostolische brief is eigenlijk een tussentijdse balans van de accenten die paus Franciscus in zijn pontificaat legt. Zoals een goede leermeester overweegt hij even het tot dusver afgelegde parcours, om van daaruit de weg met ons te vervolgen. En dan blijkt dat barmhartigheid de leidraad is.

(...)


€ 2.95Aantal  GEBEDSKAARTEN - Twaalf stapstenen naar Barmhartigheid

GEBEDSKAARTEN - Twaalf stapstenen naar Barmhartigheid
Een set van 12 kaarten - één voor elke maand

Eenzelfde bestemming, twaalf verschillende routes, dat reiken deze maandelijkse kaarten voor het Jaar van de Barmhartigheid aan: twaalf toegangswegen die telkens een ander zicht geven op wat barmhartigheid allemaal kan betekenen.
De teksten vertrekken vanuit het leven, aansluitend hierop vind je een gebed.

4,50 euro per set
4,00 euro per set vanaf 20 sets
3,50 euro per set vanaf 50 sets
3,00 euro per set vanaf 100 sets


€ 4.50Aantal  BOEK - 7 Ontdekkingen over de biecht

BOEK - 7 Ontdekkingen over de biecht
Betsaïda - Vinny Flinn - 175 p.

“Als we de oneindige liefde en tederheid van deze Vader, die wacht tot wij naar Hem toekomen in de biecht, maar echt zouden kunnen begrijpen!” (auteur Vinny Flynn)
Dit boekje laat u (hernieuwd) kennismaken met het geschenk van de biecht, het sacrament van verzoening. Laat u inspireren en bemoedigen om dit geschenk uit te pakken en te gebruiken.
Vinny Flynn is (...)


€ 11.90Aantal  BROCHURE - Samen leven met migranten en vluchtelingen

BROCHURE - Samen leven met migranten en vluchtelingen
nieuwe verklaring van de Belgische bisschoppen

De nieuwe verklaring van de Belgische bisschoppen - Nieuwe reeks nr 39

” Als bisschoppen zijn wij, samen met vele christenen, met mensen van alle gezindten, met onze kerkelijke organisaties en bewegingen, bijzonder bekommerd om het lot van mensen die gedwongen en zonder houvast, zonder begeleiding en soms zonder uitzicht in ons land terechtkomen. De achtergronden en redenen voor die ontwrichtende migraties zijn heel divers en complex. Maar altijd weten wij dat mensen hun land slechts verlaten omdat zij de hoop koesteren elders een beter leven te vinden. Wanneer mensen oorlogen, onderdrukking, honger, grote armoede, vervolging en discriminatie ontvluchten, liggen structurele oplossingen niet kant-en-klaar. Iedereen weet dat gedwongen migratie slechts zal ophouden als, in de landen van oorsprong, de woon-, werk- en leefomstandigheden ten gronde gezond zullen zijn.”
Een oproep naar de kerkgemeenschap en de christenen om, in verbondenheid met andere religies en levensbeschouwingen, werk te maken van een rechtvaardig migratiebeleid en een warmhartig onthaal.


€ 3.00Aantal  BOEK - Hoe mooi zou het zijn

BOEK - Hoe mooi zou het zijn
Paus Franciscus - Zijn mooiste citaten - Geschenkboekje

Inspirerend cadeauboekje met de mooiste uitspraken van Paus Franciscus
In 2016 staat Jorge Mario Bergoglio drie jaar aan het hoofd van de rooms-katholieke Kerk. Nog nooit was een paus zo populair. In zijn geschreven en gesproken teksten droomt Franciscus van een authentiek geloof en een solidaire wereld. Vaak beginnen zijn uitspraken dan ook met de woorden 'Hoe mooi zou het zijn...’
Met zijn 'revolutie van de tederheid' verlangt hij naar een moedige en geloofwaardige Kerk. Een Kerk die de wil heeft om terug te keren naar de essentie van het geloof. Hij droomt van een rechtvaardige wereld die de strijd aangaat tegen oorlog, armoede, haat en onverschilligheid. De fundamenten van Franciscus' droomhuis zijn vertrouwde pijlers: het geloof, de liefde en de hoop. De rode draad is de barmhartigheid, waaraan hij ook het jaar 2016 heeft gewijd.


€ 9.99Aantal  BOEK - Mens, Franciscus!

BOEK - Mens, Franciscus!
cartoons Paus Franciscus - Halewijn - 32p. - 15/18 cm - hardcover

Met rake tekeningen en weinig woorden treft Gerhard Mester het karakter van paus Franciscus, de nieuwe weg die de kerkvorst wil bewandelen en de manier waarop hij daarmee soms mensen voor het hoofd stoot.
De sympathieke, menselijke cartoons stralen een doorleefde vreugde uit, geheel in de lijn van de paus. Bijbelcitaten geven de boodschap van de cartoons meer kracht en zetten aan tot nadenken. 
Een aan te bevelen geschenkboekje!!!


€ 12.95Aantal  BOEK - Maar bij  u is vergeving - over kwaad en verzoening

BOEK - Maar bij u is vergeving - over kwaad en verzoening
Halewijn - Joris Geldhof & Dieeter Van Belle - liturgisch congres 14-15/11/16

Het Liturgisch Congres van november 2016 kreeg als thema ‘Kwaad en verzoening in de liturgie’. Het boek ‘Maar bij U is vergeving’ bundelt de bijdragen van sprekers die nagaan hoe de realiteit van onze onmacht en onze gebrokenheid een plaats krijgt in de liturgie, waarin tegelijk Gods barmhartigheid vertolkt en werkdadig wordt. Er is aandacht voor het sacrament van verzoening, maar ook voor de dynamiek van kwaad en verzoening bij de doop, in de eucharistieviering, in het getijdengebed en in de opbouw van het liturgisch jaar.
Christenen vinden in de liturgie zichzelf terug als vergeven en beminde zondaars. Dit zonder de realiteit van het kwaad onder de mat te vegen. ‘Rouwmoed’ als grondhouding aannemen, behoedt tegen een overtrokken moraliseren en toont wegen om Gods liefde in de praktijk als verzoenende werkelijkheid te ervaren.


€ 22.50Aantal  BOEK - Barmhartigheid

BOEK - Barmhartigheid
10 verhalen als opstap - Adveniat - 15/15 cm - full color - 50 blz.

Het Jaar van de Barmhartigheid, uitgeroepen door paus Franciscus, kan ons net dat duwtje in de rug geven om met méér aandacht en liefde te kijken naar de medemens. Om een stap verder te gaan, als geloofsgemeenschap, maar ook als individu.
Om de aanzet van paus Franciscus kracht bij te zetten, geeft Adveniat een handzaam boekje uit vol voorbeelden van ‘barmhartigheid’ in onze tijd. Het bevat een voorwoord van Hilde Kieboom (voorzitter van de Sant’Egidiobeweging in de Lage Landen), een uitleg van het Bijbelse begrip barmhartigheid, tien interviews met mensen en organisaties die er concreet werk van maken, gebeden, Bijbelcitaten en opstapjes voor actie.
Het heeft een mooi vertrekpunt: barmhartigheid ‘geef je door’ omdat je die zelf krijgt van God. Hij ziet ons aan, voedt ons, verzorgt, troost en vergeeft ons. Hoe kun je die ontferming van harte doorgeven?


€ 4.50Aantal  BOEK - Barmhartigheid wil ik, geen offers

BOEK - Barmhartigheid wil ik, geen offers
Uitgeverij Halewijn - René Stockman - 246 p.

Wat houdt barmhartigheid in? Wat zegt het nog in deze tijd? Hoe kunnen we barmhartigheid beleven en hoe kunnen we er vandaag over spreken? In het Jaar van de Barmhartigheid gaat broeder Stockman op zoek naar antwoorden op deze vragen, vanuit zijn eigen leven en ervaring .
De veertien werken van barmhartigheid; sacramenten die ons worden aangereikt; Maria die de Moeder van Barmhartigheid wordt genoemd en zelfs iconen van barmhartigheid zoals Vader Triest en pater Pio: hij laat ze allemaal de revue passeren. Maar ten slotte blijft de uitnodiging nazinderen: “Word barmhartig, zoals mijn Vader barmhartig is”.


€ 17.95Aantal  BROCHURE - Zeven keer jezelf overstijgen

BROCHURE - Zeven keer jezelf overstijgen
56 pagina's - 21 x 30 cm, Halewijn

De reizigers naar zichzelf zitten wellicht verkeerd. Wie zichzelf tracht te overstijgen, krijgt hier in de geestelijke werken van barmhartigheid zeven mogelijke bestemmingen aangeboden. Dit gaat van de oproep de bedroefden te troosten tot het vergeven van beledigingen. En wat te denken van het geduldig verdragen van lastige mensen en het onderrichten van de onwetenden of het bidden voor de levenden en overledenen. En niet te vergeten de uitdaging de twijfelaars raad te geven en de zondaars te vermanen. Het is een hele boterham, en de taal waarin ze verwoord zijn, kan ons op het eerste gezicht wat afschrikken.
Dit magazine vertaalt ‘de geestelijke werken van barmhartigheid’ (...)


€ 6.00Aantal