Winkelwagen

BOEKEN CASTRUM

 | 

BENEDICTIJNSE SPIRITUALITEIT Anselm Grün


1 2 VolgendeBOEK - De Regel van Benedictus

BOEK - De Regel van Benedictus
Lannoo - Patrick Lateur - vertaling met Latijnse brontekst - hardcover - 16x25 cm - 208 p.

De Regel van Benedictus is een van de basisteksten van de Westerse cultuur
De Regel is niet alleen een basistekst voor benedictijnen, cisterciënzers en trappisten, maar voor de hele Westerse cultuur. Benedictus is niet voor niets de 'patroon van Europa'.
Benedictus, die rond 550 overleed, schreef zijn Regel als praktische leidraad voor het kloosterleven in een abdij. Hij heeft aandacht voor drie essentiële aspecten: studie, gebed en arbeid en hij beklemtoont het belang van nederigheid, gehoorzaamheid en tevredenheid.
(...)


€ 19.95Aantal  BOEK - Een levensregel voor beginners

BOEK - Een levensregel voor beginners
Lannoo - Wil Derkse - hardcover

Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijkse leven
Benedictus noemt zijn levensregel uitdrukkelijk een 'regel voor beginners'. Zowel de novice als de abt blijven hun leven lang beginners. Een levensregel voor beginners wil het benedictijnse leven vertalen naar vormen van samenleven en samenwerken buiten de muren van het klooster: een gezin, een school, een bedrijf, een orkest, een ziekenhuis. De soepele benedictijnse spiritualiteit is hiervoor uitermate geschikt. Zij is eenvoudig, weinig spectaculair en down to earth. Ze sluit goed aan bij een spreuk uit de Zen-traditie: 'Vóór de verlichting: hout hakken en water putten; ná de verlichting hout hakken en water putten'. De benedictijnse spiritualiteit streeft niet naar heel nieuwe inzichten of spectaculaire mystieke ervaringen. Het gaat erom hetzelfde ánders te doen.
(...)


€ 24.95Aantal  BOEK - In de leer bij de monnik

BOEK - In de leer bij de monnik
Halewijn/Adveniat - Erik Galle - 127 p. - paperback - mooi geschenkboek

Monastieke accenten in het dagelijks leven
De monastieke wijsheid blijkt niet alleen talloze eeuwen te hebben overleefd, maar ook te midden van een geseculariseerde wereld uitermate waardevol te zijn. Dit boek toetst onze manier van leven aan die wijsheid. Door concrete situaties te spiegelen aan de wijze waarop monniken leven, leren we het monastieke leven op een andere manier kennen. Telkens weer zoekt de monnik naar een goed evenwicht en de juiste afstand ten opzichte van wat er gebeurt. Deze zoektocht naar de binnenkant van de werkelijkheid biedt een ideaal tegengewicht tegen de snelheid, het lawaai en de prestatiedrang die onze cultuur kenmerken.
Erik Galle (...).


€ 25.50Aantal  BOEK - Monnik zijn - een bescheiden en edele dienst

BOEK - Monnik zijn - een bescheiden en edele dienst
Dom Gabriel Braso OSB - 180 pagina's - paperback

Monnik zijn: Een bescheiden en edele dienst Dom Gabriel Brasó o.s.b. Gabriel Maria (Lluis) Brasó (Barcelona1912) was monnik van de Spaanse benedictijnenabdij Montserrat (bij Barcelona). Hij werd daar prior en later tot abt gekozen. In 1966 werd hij abt-praeses van de benedictijnse congregatie van Subiaco. Als abt-praeses had hij een internationale taak van coördinatie en ondersteuning ten dienste van een groot aantal benedictijner abdijen in diverse landen. Hij schreef elk jaar een door velen gewaardeerde brief over het benedictijnse kloosterleven, waarin met name de nieuwe inzichten besproken werden over het monastieke leven zoals die door het Tweede Vaticaans Concilie verwoord waren: aanpassingen aan veranderingen in kerk en cultuur. Brasó's belangrijkste streven was daarbij het leven van monniken en monialen te beschrijven naar zijn diepste evangelische kern: de navolging van en de liefde voor Christus. 'In het hart van deze historische context was mijn eerste pastorale zorg om de nadruk te leggen op het enig noodzakelijke.'
Zijn eigen selectie van de belangrijkste passages uit de zesentwintig brieven die hij van 1966 tot en met 1977 aan de kloosters schreef, waaronder de twee laatste zeer persoonlijke, vormen samen dit boek.
Hij overleed op 1 januari 1978. Vijftig jaar na het Tweede Vaticaans Concilie en zevenendertig jaar na zijn overlijden blijkt Brasó's visie op het monastieke leven onverminderd actueel en inspirerend.


€ 17.50Aantal  BOEK - Tussen de regels

BOEK - Tussen de regels
Davidsfonds - Bart Demyttenaere - paperback - 14.50x22 cm - 180 p.

Achter de muren van een slotklooster

De jongste broeder is de 50 net voorbij, de oudste werd 95. In hun glorietijd waren de monniken van Zevenkerken met tweehonderd. Anno 2015 bevolken nog twintig taaie mannen het slotklooster van Sint-Andries bij Brugge. 
Schrijver Bart Demyttenaere leefde een tijdje met hen mee. Hij deelde leven en tafel met de broeders en peilde naar hun diepste dromen en verlangens. Waarom ruilde een voormalig olympisch atleet zijn sportshirt voor een pij? Hoe wordt de strenge regel van Benedictus door zijn volgelingen beleefd? Is een sterk uitdunnende gemeenschap op termijn nog levensvatbaar? Wat kan een gewone sterveling van een kloosterling leren? Schuilt er een monnik in ieder van ons?
Tussen de regels is een boek om met mondjesmaat van te proeven. Om tussen de regels te lezen.


€ 22.50Aantal  FOTOBOEK - Ora et Labora

FOTOBOEK - Ora et Labora
De Regel van Benedictus en woord en vooral in beeld

In Ora et labora nemen auteurs Notker Wolf en Wil Derkse je mee naar de fascinerende wereld van de Benedictijner kloosters in Europa. Het boek toont de verborgen schoonheid van de monastieke leefwereld, die weldadig aandoet als een landschap van de ziel. Als bijschrift bij de foto’s staan tweetalige citaten (Latijn en Nederlands) uit de Regel van Benedictus, die niet alleen als kloosterregel maar steeds meer ook als algemene spirituele leefregel wordt herkend en gebruikt.
Een prachtig fotoboek dat aanzet tot stilte en meditatie aan de hand van de regel van Benedictus.


€ 25.00Aantal  BOEK - Zeg het tegen God

BOEK - Zeg het tegen God
Een aanmoediging om te (leren) bidden - KOK - Luigi Giola - 216 p. - paperback

Met zijn boek "Zeg het tegen God' daagt Luigi Gioia je uit om (weer) te gaan bidden. Luigi Gioia laat zien hoe je kunt bidden zoals Jezus het zijn discipelen leerde. Het gebed kwam voor Jezus op de eerste plaats. Het was de manier om zijn weg door het leven te vinden: in vertrouwen dat God voor hem zorgt als een liefdevolle vader. Dit vertrouwen maakt het mogelijk om ook de moeilijke weg te gaan, als God dat van je vraagt.
In korte hoofdstukken moedigt de auteur je aan om te bidden.(...)
Luigi Gioia, Benedictijn, (...)


€ 17.99Aantal  BOEK - God weer vinden en waarom je Hem niet hoeft te zoeken

BOEK - God weer vinden en waarom je Hem niet hoeft te zoeken
Berne Media - Zacharias Heyes - 188 p. - paperback

(...)
De gedachte dat God de mensen steeds weer zoekt en vindt, kan en mag ont-stressen en ontspannen. Hij maakt vrij, ook van het traditionele denken dat je tegenover God iets goed zou moeten maken.
Dit boek wil aan de hand van Bijbelse figuren laten zien, hoe God de mens vindt, vaak ook onverwachts, en hoe de mens zich vinden laat. Een tweede deel gaat over de vraag welke consequenties daaruit voor de mens naar voren komen, bijvoorbeeld waar en hoe hij zich vandaag kan laten vinden. Een derde deel vraagt wat dit voor de kerk betekent, welke horizon- en grensverbredingen daarin kunnen liggen en tot welke pelgrimsweg de kerk vandaag opgeroepen wordt.
Zacharias Heyes (...)


€ 16.90Aantal  BOEK - De ware vrijheid

BOEK - De ware vrijheid
Karmel Bierbeek - Hermann von Altshausen - 384 p. - hardback

Hermann van Altshausen, monnik van de abdij Reichenau, leeft van 1013-1054. Hij is de contractus, de lamme, de gebrekkige mens, de hulpeloze kreupele.
Maar tegelijk is hij ook het wonder van zijn eeuw. Hij openbaart zich als groot theoloog, astronoom, wiskundige, beoefenaar van de natuurwetenschappen, musicus en geschiedkundige. Hermann, de geestverwante leerling en getrouwe volgeling van de grote abt Berno, die een heilige paus Leo IX en keizer Heinrich III hun bewondering niet onthouden, is een deemoedige, gehoorzame en vrome zoon van de heilige Benedictus.
In harde worsteling en in innerlijke vrijheid gaat hij zijn moeilijke maar tegelijk lichtende weg.
In het verhaal De ware vrijheid ...


€ 24.95Aantal  BOEK - Ootmoed

BOEK - Ootmoed
Berne Media - Hans Wilbrink - paperback - 240 p.

Leven en werk van Hildegard van Bingen

Ootmoed geeft een bijzondere inkijk in het leven en het werk van de twaalfde-eeuwse mystica Hildegard van Bingen. Een aantal representatieve fragmenten uit alle grote werken van Hildegard zijn door auteur Hans Wilbrink vertaald en toegelicht. In het bijzonder besteedt hij aandacht aan de neoplatoonse inslag van haar werk en aan de bijzondere positie van de engelen in haar zielsdefenitie. Deze uitgave biedt een frisse, nieuwe kijk op het fenomeen van de middeleeuwse mystiek in het algemeen en op de tijdloze boodschap van de mystica in het bijzonder. Daardoor is het een indringend en veelzeggend boek geworden voor de zoekende en verlangende lezer in onze geseculariseerde wereld.
(...)


€ 29.95Aantal  BOEK - Geestelijke brieven

BOEK - Geestelijke brieven
Bronnen van spiritualiteit - John Chapman osb - Averbode - 306 p. - hardcover

Dom John Chapman (1865-1933) was de zoon van een Anglicaanse priester. Hij studeerde theologie in Christ Church, Oxford. Chapman bekeerde zich in 1890 tot de Rooms-Katholieke kerk en werd benedictijn in het Belgische Maredsous. In 1929 werd hij abt van de abdij van Downside in het Verenigd Koninkrijk.
Chapman is gekend als patroloog en Bijbelwetenschapper. Na zijn dood werd een hondertal brieven van geestelijke leiding teruggevonden. De brieven getuigen van een grote genegenheid voor zijn correspondenten en zijn pareltjes van geestelijk inzicht, praktische wijsheid en gezond verstand. De geestelijke leiding van dom Chapman is erop gericht dat zijn correspondenten vrije en verantwoordelijke partners in de relatie tot God worden.
Dirk Boone vertaalde de brieven naar het Nederlands.


€ 24.50Aantal  BOEK - De monastieke tuin

BOEK - De monastieke tuin
Lannoo - 52 teksten voor u gelezen

Een 'uitgelezen' bundeling van monastieke teksten voor elke week van het jaar. Van Bernardus van Clairvaux en Meester Eckhart tot Michael Casey en Minke de Vries.
De Laura van Abt Poimên is een beweging die op een hedendaagse manier probeert te leven in het spoor van de woestijnvaders en van Benedictus. Een groep Laurieten selecteerde 52 teksten om dieper te kunnen doordringen in de monastieke spiritualiteit. Niet zomaar teksten die her en der geplukt werden uit een of ander boek, maar teksten die ze grondig samen lazen, herlazen en op hen lieten inwerken.
Dit boek is het prachtige resultaat van hun driejarige leestocht. Het zijn een voor een teksten die, hoewel sommige dateren van de 3de eeuw, mensen van vandaag blijven aanspreken en inspireren.


€ 19.99Aantal  BOEK - Anders leven

BOEK - Anders leven
Onderweg naar hedendaagse monastieke spiritualiteit - Bernemedia - Thomas Quartier osb

Monniken vervullen tegenwoordig verschillende functies: zij runnen kloosters, zijn gesprekspartner voor velen, en staan symbool voor een inspirerende levenswijze. Maar waaruit bestaat die inspiratie precies?
In dit boek neemt de auteur de lezer mee op een verkenningstocht naar hedendaagse monastieke spiritualiteit. Daarbij komt een andere levensvorm naar voren die je altijd weer uit je gewoontes haalt. Er komen praktijken aan de orde die de aandacht verhogen, zoals lezen, waken en vasten. En er worden inhouden besproken die verwijzen naar het uiteindelijke doel: een leven dat zijn eigen grenzen overschrijdt.
Een verrassend boek dat op creatieve wijze probeert een oude levensvorm voor vandaag te herontdekken.
Thomas Quartier (1972) (...)


€ 19.50Aantal  BOEK - Kiemcellen, van klooster naar wereld

BOEK - Kiemcellen, van klooster naar wereld
Thomas Quartier osb - Bernemedia - 223 p.

Monniken zijn vreemdelingen, (...)
Kiemcellen zijn afgezonderde organismen die wel bij het weefsel en de aarde horen. Ze bergen een explosieve kracht in zich om iets nieuws te laten ontstaan.
In dit boek verwoordt Thomas Quartier zijn verkenningstocht naar monastiek engagement. Dat valt niet mee, want het vraagt van de auteur om ook eigen gevoelens toe te laten en ze te laten zien. Het vraagt van de wetenschapper om zijn handwerk in dienst te stellen van een op mens en wereld betrokken proces. En het vraagt van de monnik om een stuk van zijn eigen spirituele zoektocht prijs te geven.  Dit wordt ook van de lezer gevraagd, in gesprek met de auteur. In die zin is dit boek dialogisch van aard.

Thomas Quartier osb (1972) doceert (...)


€ 17.90Aantal  BOEK - Uitgehoord!

BOEK - Uitgehoord!
Jongbloed - 21 Kloosterjobs uit de doeken gedaan door Dirk Hanssens OSB

In ‘Uitgehoord!’ belicht benedictijn Dirk Hanssens de ambten, functies en taken achter de kloostermuren en giet zijn brede kennis daarover in een 'format' van korte gesprekken met fictieve monniken en monialen die soms grappige, af en toe heel serieuze, maar altijd verrassende antwoorden formuleren op een handvol eenvoudige vraagjes over hun job. De anekdote, het aforisme en de scherts onthullen daarbij de kern van het abdijleven en zijn spirituele wijsheid.
Doordat dit boek ook illustraties bevat van een hoog artistiek gehalte, van de hand van Davide Meindersma, zie je het gewoon gebeuren: je eigen binnenhuis uit de doeken gedaan, je zinnen uitgehoord.


€ 15.95Aantal  BOEK - Godsliefde

BOEK - Godsliefde
Willem van Saint-Thierry - Meditaties, gulden brief, leven van Bernardus

Omstreeks 1075 werd in de buurt van Luik een man geboren die brede nieuwe horizonten zou openen voor de spiritualiteit van het Westen: Willem van Saint-Thierry. Deze erudiete monnik, eerst benedictijn en later cisterciënzer, kwam als een der eersten naar buiten met zijn affectieve en subjectieve beleving van de Godsrelatie, gevat in een rijk literair oeuvre dat uitdrukking wilde geven aan de cruciale band tussen geloof en beleving. Willem kon geen genoegen nemen met een agnostisch spreken over God alsof niets van Hem gekend kan worden. God is licht en liefde, en de liefhebbende ziel reflecteert zijn beeld dat in Jezus Christus mens werd. In deze uitgave worden drie belangrijke werken van zijn hand samengebundeld. Ze omspannen zowat heel zijn actieve loopbaan. Als abt van de benedictijnenabdij van Saint-Thierry bij Reims schreef hij twaalf 'Meditaties', waarin we hem leren kennen als een hartstochtelijk zoeker van Gods gelaat. Als cisterciënzer redigeerde Willem onder meer zijn beroemde'Gulden Brief', een traktaat over de etappes van het geestelijk leven. Zijn laatste levensjaren wijdde Willem aan een 'Leven van Bernardus', zijn vriend en medestander in het spiritueel reveil van de twaalfde eeuw.
De drie werken werden vakkundig vertaald en ingeleid door Paul Verdeyen s.j.


€ 29.90Aantal  BOEK - Speculum Fidei

BOEK - Speculum Fidei
Averbode/Bernemedia - Paul Verdeyen s.j. - 110 p. - hardback

Twaalf hoofdstukken over het geloof – Bronnen van Spiritualiteit – Willem van Saint-Thierry
De middeleeuwse mysticus Willem van Saint-Thierry (ca. 1075 - 1148) bleef lange tijd in de schaduw van zijn beroemde vriend en tijdgenoot Bernardus van Clairvaux. Pas in de twintigste eeuw werd Willems oeuvre naar waarde geschat. Eén van zijn belangrijkste werken schreef Willem tijdens zijn verblijf in de cisterciënzerabdij van Signy, in de Franse Ardennen.
'Speculum fidei' kwam tot stand tussen 1140 en 1145. In dit traktaat houdt Willem zijn jongere medebroeders een 'spiegel van het geloof' voor. Hij wil hen in twaalf hoofdstukken helpen om tot het juiste gelovige inzicht te komen.
Paul Verdeyen s.j. is (...)


€ 19.95Aantal  BOEK - Benedictus van Nursia, zijn boodschap vandaag

BOEK - Benedictus van Nursia, zijn boodschap vandaag
Carmeliatana - Anselm Grün - 85 p. - paperback - reeks Spirituele Meesters

Benedictus van Nursia (ongeveer 480-547) geeft niet op alle vragen die ons vandaag onrustig maken een antwoord. Maar wanneer we Benedictus tegen de achtergrond van zijn eigen woelige tijd beschouwen, worden zijn onderrichtingen voor ons vandaag opnieuw actueel. Onze tijd van globalisering lijkt in veel opzichten op Benedictus' tijd van grote volksverhuizingen. Onze tijd wordt gekenmerkt door voortdurende flexibiliteit. Maar onze ziel kan dikwijls niet volgen. Zij reageert met depressies om uit te drukken dat het haar ontbreekt aan zekerheid en duidelijkheid. Benedictus heeft op het voortdurend in beweging zijn van zijn tijd geantwoord met de eis tot 'stabilitas' (standvastigheid). Hij heeft mensen uit verschillende volksstammen in zijn gemeenschap opgenomen en zo bijgedragen tot integratie van vreemdelingen. Hij heeft op de voortdurende nieuwsgierigheid van zijn tijd, op de permanente zucht naar 'events' geantwoord met een zich terugrekken in de stilte. Vandaar uit kwamen zijn antwoorden die ook nu nog verhelderend zijn
Anselm GRÜN is (...)


€ 14.95Aantal  BOEK - Dragende woorden - het geheim vd geloofsbelijdenis

BOEK - Dragende woorden - het geheim vd geloofsbelijdenis
Averbode/Bernemedia - Anselm Grün - paperback - 141 p.

Het credo behoort tot de fundamenten van het christelijke geloof. Voor veel gelovigen is de geloofsbelijdenis een evidentie, maar voor anderen vormt het een bron van twijfel. Waarom moet je – in godsnaam – je geloof uitdrukken in die geijkte formule? Is het niet genoeg dat je gelooft in de liefde van God?
Met dit boek richt Anselm Grün zich tot zoekende mensen. Mensen die willen achterhalen waar het bij hun geloof om gaat. De auteur wil hun manieren tonen om het geloof zo te begrijpen dat hun leven erdoor verlicht wordt. Het credo vormt daarbij een onmisbaar handvat.

Anselm Grün (...)
 

€ 17.90Aantal  BOEK - Een jaar met de woestijnvaders

BOEK - Een jaar met de woestijnvaders
Beproefde wijsheid - Halewijn/Berne Media - Anselm Grün - 415 p. - hardcover

Mooi geschenkboek!
Abbas Mozes vraagt aan Abbas Silvanos: 'Kan een mens elke dag opnieuw beginnen?' Silvanos antwoordt daarop: 'Als hij een werker is, dan kan hij zelfs elk uur opnieuw beginnen.'
In de woorden van de eerste monniken, de Woestijnvaders, vindt men een schat aan levenservaring over de wijze waarop ze omgingen met emoties als angst, woede, afgunst en lusteloosheid.
Anselm Grün laat in dit boek zien dat ook de huidige mens van deze ervaringen en wijsheden kan leren, want juist nu worstelen veel mensen met hun emoties. Hij doet dat door 365 Woestijnvader-wijsheden, voor elke dag van het jaar één, te voorzien van uitleg en voorbeelden uit onze tijd. Oude wijsheden komen tot leven. Zo voorziet de auteur de lezer van 365 dagen levenswijsheid.
Anselm Grün (...)


€ 24.90Aantal  
1 2 Volgende