Winkelwagen

BOEKEN CASTRUM

 | 

KERK EN MAATSCHAPPIJ

 | 

Bonhoeffer Dietrich
1 2 VolgendeBOEK - Aanzetten voor een ethiek

BOEK - Aanzetten voor een ethiek
Bonhoeffer - Gerard den Hertog en Wilken Veen

Het boek 'Ethik' is een van de bekendste werken van de theoloog Dietrich Bonhoeffer. Het boek is geen afgerond geheel: terwijl Bonhoeffer met dit project bezig was, werd hij gevangengenomen, zodat hij het boek nooit heeft kunnen voltooien. De ethiek die hem voor ogen stond, was echter ook nooit bedoeld als kant-en-klaar ontwerp waarin de lezer een antwoord op al zijn vragen zou vinden – hij moet zélf aan de slag. Bonhoeffers Ethiek bevat daarom per definitie aanzetten.
Voor deze uitgave vertaalden Gerard den Hertog en Wilken Veen een aantal teksten van Bonhoeffer over ethiek. Het boek is zo opgezet dat de lezer de aanzetten voor een ethiek oppakt om zelf in verantwoordelijkheid een weg te gaan.


€ 32.50Aantal  BOEK - Advent en Kerst

BOEK - Advent en Kerst
Onderweg met Dietrich Bonhoeffer - Jongbloed - hardcover

prachtige kleurenfoto’s in een prachtig geschenkboekje
De Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer spreekt met zijn krachtige teksten nog steeds heel veel mensen aan, ook al is het meer dan 70 jaar geleden dat hij de dood vond. Dit meditatieve dagboek bevat voor iedere dag een tekst van Bonhoeffer en een prachtige fullcolour foto.
Het dagboek is te gebruiken vanaf de eerste dag van Advent tot en met de eerste week van januari. Het is geschikt voor individueel gebruik in de stille tijd of voor gebruik in een gespreksgroep of een samenkomst.


€ 13.95Aantal  BOEK - Beter dan het leven

BOEK - Beter dan het leven
Bonhoeffer

Dit is een bundel met preken van Bonhoeffer die dateren uit 1931-1933. Die tijd stond in het teken van de wereldwijde crisis en de preken hebben als thema's werkloosheid, verzoeking, verantwoordelijkheid en oorlogsdreiging. Ook waarschuwt hij voor het opkomend nationalisme. De kern van zijn boodschap is dat Gods goedertierenheid beter is dan het leven.


€ 14.90Aantal  BOEK - Brevier - Bonhoeffer

BOEK - Brevier - Bonhoeffer
Bonhoeffer

Populaire verzameling teksten uit Dietrich Bonhoeffers brieven, preken en geschriften, geordend naar thema en verdeeld over alle dagen van het kerkelijk jaar. De samensteller koos die gedeelten die zich lenen voor overweging. Hij ensceneert korte ontmoetingen met Bonhoeffer de gelovige, de zoeker, de pastor en ideale gesprekspartner, die nooit inbreuk maakt op de vrijheid van de ander. De vrije stijl van mediteren tilt dit brevier ver uit boven alle vroomheidsboeken.


€ 24.90Aantal  BOEK - De kerk lost niets op

BOEK - De kerk lost niets op
Bonhoeffer over de relatie tussen kerk en wereld - Gerard Dekker - 144 p. - hardback

Hoe moet de houding van de kerk tegenover de wereld zijn? En is de kerk wel bevoegd en in staat om zich uit te spreken over allerlei problemen in de samenleving?
Dat zijn de actuele vragen die godsdienstsocioloog Gerard Dekker aan de orde stelt. Toegegeven: formeel zijn kerk en staat gescheiden, formeel hebben verschillende instellingen in de samenleving duidelijk afgebakende bevoegdheden. Toch levert de relatie tussen kerk en wereld in de praktijk steeds weer problemen op.
Voor een oplossing gaat Dekker te rade bij de Duitse theoloog en verzetsstrijder Dietrich Bonhoeffer. Diens visie op de mondige wereld en zijn complexe kerkbegrip wijzen de weg naar drie manieren van kijken naar de kerk: de verkondigende kerk, de kerk als gemeenschap en de kerk als gestalte van Christus.
Dekker geeft in zijn boek weer wat Bonhoeffer zelf zegt over de relatie tussen kerk en wereld en gaat na wat de gedachten van Bonhoeffer betekenen voor het huidige kerkelijk leven.


€ 14.90Aantal  BOEK - De levende kerk

BOEK - De levende kerk
Boekencentrum - Dietrich Bonhoeffer - Teksten over de kerk 1932-1933 - 218 p. hardcover

In 1932 hield de 26-jarige Dietrich Bonhoeffer een collegereeks over het wezen van de kerk. Tegelijkertijd was hij beginnend predikant in een seculariserend Berlijn. In deze collegereeks, maar ook in lezingen en preken uit deze jaren komt hij tot verrassend actuele observaties over wat er met de kerk in zo'n tijd gebeurt. En hij geeft antwoorden op de vraag wat de kerk juist nu zou moeten zijn. Deze spannende teksten worden nu opnieuw ontsloten en toegelicht door Edward van 't Slot.


€ 22.99Aantal  BOEK - De vitale vragen van Bonhoeffer

BOEK - De vitale vragen van Bonhoeffer
Bonhoeffer

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) behoort tot de grote denkers van de Europese cultuur. Hij nam actief deel aan het Duitse verzet tegen het Hitlerbewind. Dat bracht hem in 1943 in de onderzoeksgevangenis van Berlijn-Tegel en het kostte hem op 9 april 1945 het leven. Uit zijn cel smokkelde Bonhoeffer een aantal brieven naar buiten, die na de oorlog werden uitgegeven onder de titel Verzet en overgave. Een aantal daarvan, ze zogenaamde theologische brieven, hebben in de naoorlogse jaren een schok teweeggebracht in de theologie. Stel u voor, hier schrijft een gevangengenomen theoloog: 'De bijbel verwijst naar Gods onmacht en lijden; alleen de lijdende God kan helpen.'
Elk hoofdstuk begint met een korter of langer fragment uit Bonhoeffers brieven, dat door de auteur van commentaar wordt voorzien. Zijn deze schokkende passages aanzetten tot een ommekeer van de theologie, die voortaan wil dat God er is 'voor anderen', zoals ook Jezus 'de mens voor anderen' is? Er wordt die 'andere' theologie dan ook het startpunt voor het doen van gerechtigheid, voor een ethiek van solidariteit?


€ 15.90Aantal  BOEK - Dietrich Bonhoeffer - Een schets van zijn leven

BOEK - Dietrich Bonhoeffer - Een schets van zijn leven
Bonhoeffer

Beknopte biografische schets van de Duitse predikant (1906-1945), bekend door talrijke boeken en zijn verzet tegen het Hitler-bewind.


€ 13.90Aantal  BOEK - Dietrich Bonhoeffer - Navolging

BOEK - Dietrich Bonhoeffer - Navolging
KOK - 8ste druk - 236 p. - hardback

Bonhoeffer betoogt in 'Navolging’ dat de navolging van Christus de bevrijding van mensen betekent. Bevrijding van alle menselijke instellingen en geboden, van al wat drukt en belast, van al wat zorg en gewetensbezwaren veroorzaakt. Het gebod van Jezus is hard voor wie er zich tegen verzet maar zacht voor wie er zich gewillig aan overgeeft.
Navolging heeft dan ook niets te maken met krachtprestaties van de ziel. Dat is er dikwijls van gemaakt in een christendom waarin de genade een leerstuk was geworden, het geloof een systeem en het menselijk gedrag een kwestie was van gebod op gebod en regel op regel. Jezus vraagt niet het onmogelijke of onmenselijke: zijn gebod wil nooit leven vernietigen maar leven bewaren, sterken, genezen. Navolging is een vreugde.


€ 24.99Aantal  BOEK - Dietrich Bonhoeffer 1906-1645 - biografie

BOEK - Dietrich Bonhoeffer 1906-1645 - biografie
KOK - Ferdinand schlingensliepen - vert. Gerard dekker/Gerard den Hertog - 463 p. - hardback

Dé biografie die Bonhoeffer niet in een keurslijf drukt
'Dietrich Bonhoeffer 1906-1945' is de meest betrouwbare biografie over Bonhoeffer. Ferdinand Schlingensiepen is een eminente kenner van Bonhoeffers leven en werk. Wie was deze theoloog? De auteur put uit vele bronnen: brieven, gedichten, gebeden, liederen en aantekeningen. Zijn werk is het resultaat van jarenlang systematisch onderzoek en het gebruik van nieuw bronmateriaal. Hij zet een compleet beeld neer van Bonhoeffer als theoloog, schrijver, verzetsstrijder en persoon.


€ 39.99Aantal  BOEK - Dietrich Bonhoeffer, een thematisch dagboek

BOEK - Dietrich Bonhoeffer, een thematisch dagboek
Bonhoeffer - Wim Dekker

'Een uitzonderlijke prestatie. Om niet te zetten: navolgenswaardig.' - dagblad Trouw Geïnspireerd door de bekende theoloog Dietrich Bonhoeffer denkt Wim Dekker na over thema’s als gemeente-zijn, navolging, doop, cultuur en de verhouding tussen kerk en wereld. Ook zeventig jaar na zijn dood daagt Bonhoeffer (1906-1945) ons uit om antwoord te geven op de vraag waar het ten diepste om gaat in het christelijk geloof. Wat is folklore en wat is de harde kern die in onze tijd opnieuw ontdekt mag worden? De vroegste belijdenis van de christelijke kerk luidt: Jezus is Heer. Maar hoe wordt Jezus opnieuw Heer van christenen die feitelijk andere heren en machten dienen? Hoe wordt Jezus Heer van seculiere mensen die niet meer religieus kunnen zijn zoals hun voorouders? Daarover schrijft Wim Dekker in dit boek. Aan de hand van kernachtige citaten van Bonhoeffer ontwikkelt hij zijn eigen gedachten. In de geest van Bonhoeffer: tegendraads en bij de tijd.


€ 22.50Aantal  BOEK - Door goede machten trouw en stil omgeven

BOEK - Door goede machten trouw en stil omgeven
Bonhoeffer

Dit bijzondere geschenkboek is een mooie combinatie van de meditatieve teksten van Dietrich Bonhoeffer en aquarellen van kunstenaar Andreas Felger. In Door goede machten trouw en stil omgeven komen thema's aan de orde als: geborgenheid, vreugde, liefde, vrede, hoop, vriendschap, vertrouwen, gebed en troost. Mooi artistiek geschenkboek met teksten van de bekende Dietrich Bonhoeffer.


€ 12.90Aantal  BOEK - Een woord voor elke dag

BOEK - Een woord voor elke dag
Bonhoeffer

Dit klein formaat dagboek bevat een spreuk voor elke dag van het jaar en vormt een prima gelegenheid om kennis te maken met de spiritualiteit van Dietrich Bonhoeffer. In ‘Een woord voor elke dag' staan vele aforismen die stammen uit verschillende boeken, meditaties en preken van Bonhoeffer. Wie ze ter meditatie leest, merkt dat Bonhoeffers woorden vaak een onvermoede, verscholen rijkdom bezitten, die zich pas prijsgeeft na aanhoudende overweging en zorgvuldig proeven.


€ 9.90Aantal  BOEK - Het zout der aarde

BOEK - Het zout der aarde
Bonhoeffer

Nu godsdienst en kerk naar het privé-domein zijn verwezen, komt de vraag weer op of zij toch niet van betekenis zouden kunnen of moeten zijn voor het publieke leven.
De godsdienstsocioloog Gerard Dekker gaat voor het beantwoorden van deze vraag te rade bij de Duitse theoloog en verzetsstrijder Dietrich Bonhoeffer. Die heeft immers duidelijk gesteld dat de kerk pas kerk is als zij er voor de anderen, voor de wereld is. Dekker constateert een grote kloof tussen wat Bonhoeffer voor ogen stond en de praktijk van de kerk vandaag.
De auteur gaat achtereenvolgens na wat Bonhoeffer onder de wereld en onder religie verstaat, wat hij bedoelt met het christelijk geloof en wat zijn visie op de kerk is. Hierbij komt telkens de relatie tussen de kerk en de wereld ter sprake. Hoewel Bonhoeffer zelf met name in zijn gevangenisbrieven geen afgerond kerkbeeld heeft gegeven, probeert de auteur toch uit zijn gedachtegoed zich een zo duidelijk mogelijk beeld te vormen van wat Bonhoeffer heeft bedoeld.
Daarna confronteert hij de visie van Bonhoeffer met (...)


€ 16.40Aantal  BOEK - Leren geloven met Bonhoeffer

BOEK - Leren geloven met Bonhoeffer
Bonhoeffer door Gerard Dekker

Nog steeds is er grote belangstelling voor het leven en werk van de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer (1906-1945). Dat is vooral vanwege de visionaire gedachten die hij in de laatste jaren van zijn leven ontwikkelde inzichten die betrekking hebben op God, het christelijk geloof en het christelijk leven.
In dit boekje brengt Gerard Dekker, kenner en bewonderaar van Bonhoeffer, vijftig van zijn teksten bijeen en licht deze toe. Niet alleen om meer bekendheid te geven aan diens werk, maar vooral ook om te laten zien hoe inspirerend Bonhoeffers gedachten zijn voor mensen die in deze tijd oprecht als christen willen leven.


€ 14.90Aantal  BOEK - Licht in het duister - Dietrich Bonhoeffer

BOEK - Licht in het duister - Dietrich Bonhoeffer
Charles Marsh - 560 p. - 228x163x52 mm - harde kaft - inclusief E-book

De biografie Licht in het duister over het leven van Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) is gebaseerd op nieuw, uitgebreid onderzoek en geeft een indringend en intiem portret van de geliefde theoloog.
Bonhoeffer werd van jongs af aan gegrepen door het majestueuze licht van Gods werkelijkheid. Hij verzette zich tegen de demonische ideologie van het Derde Rijk. Daarvoor betaalde Bonhoeffer met zijn leven: een week na zijn dood werd het kamp waar hij werd geëxecuteerd, door de Amerikanen bevrijd.
Charles Marsh (...)


€ 34.99Aantal  BOEK - Navolging - Dietrich Bonhoeffer

BOEK - Navolging - Dietrich Bonhoeffer
Bonhoeffer

Bonhoeffer betoogt in'Navolging'dat de navolging van Christus de bevrijding van mensen betekent. Bevrijding van alle menselijke instellingen en geboden, van al wat drukt en belast, van al wat zorg en gewetensbezwaren veroorzaakt. Het gebod van Jezus is hard voor wie er zich tegen verzet maar zacht voor wie er zich gewillig aan overgeeft. Navolging heeft dan ook niets te maken met krachtprestaties van de ziel. Dat is er dikwijls van gemaakt in een christendom waarin de genade een leerstuk was geworden, het geloof een systeem en het menselijk gedrag een kwestie was van gebod op gebod en regel op regel. Jezus vraag niet het onmogelijke of onmenselijke: zijn gebod wil nooit leven vernietigen maar leven bewaren, sterken, genezen. Navolging is een vreugde.


€ 24.99Aantal  BOEK - Tegendraads en bij de tijd

BOEK - Tegendraads en bij de tijd
Verder in het spoor van Bonhoeffer - Wim Dekker

'Een uitzonderlijke prestatie. Om niet te zetten: navolgenswaardig.' - dagblad Trouw Geïnspireerd door de bekende theoloog Dietrich Bonhoeffer denkt Wim Dekker na over thema’s als gemeente-zijn, navolging, doop, cultuur en de verhouding tussen kerk en wereld. Ook zeventig jaar na zijn dood daagt Bonhoeffer (1906-1945) ons uit om antwoord te geven op de vraag waar het ten diepste om gaat in het christelijk geloof. Wat is folklore en wat is de harde kern die in onze tijd opnieuw ontdekt mag worden? De vroegste belijdenis van de christelijke kerk luidt: Jezus is Heer. Maar hoe wordt Jezus opnieuw Heer van christenen die feitelijk andere heren en machten dienen? Hoe wordt Jezus Heer van seculiere mensen die niet meer religieus kunnen zijn zoals hun voorouders? Daarover schrijft Wim Dekker in dit boek. Aan de hand van kernachtige citaten van Bonhoeffer ontwikkelt hij zijn eigen gedachten. In de geest van Bonhoeffer: tegendraads en bij de tijd.


€ 18.90Aantal  BOEK - Verborgen omgang

BOEK - Verborgen omgang
Over leven in gemeenschap - Inleiding in de psalmen - Dietrich Bonhoeffer - 152 p. - paperback

Twee van Dietrich Bonhoeffers geliefdste teksten in 'Verborgen omgang'.
Welke rol vervullen de Psalmen in de eredienst? Wat betekenen schepping, wet, kerk, lijden en schuld? Hoe moet je bidden? Hoe vind je kracht in persoonlijke meditatie? Al deze vragen en meer behandelt Dietrich Bonhoeffer in 'Verborgen omgang', een bundeling van twee teksten van deze auteur: 'Gemeenschappelijk leven' en 'Gebedenboek van de Bijbel'. Een must voor wie verder wil kijken en denken.
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) (...)


€ 14.99Aantal  BOEK - Verzoeking

BOEK - Verzoeking
Bonhoeffer

Dit boek bevat bemoedigende overdenkingen over het thema ‘Verzoeking’. Elke christen krijgt met deze moeite concreet te maken. Het is een ingrediënt van het dagelijks leven.
Hoe moet een christen met verzoeking omgaan? Wat is verzoeking?
Bij zo’n moeilijk onderwerp is het een zegen om zich te kunnen richten op iemand die Gods Woord verstaat en de mens en de wereld doorgrondt, zo iemand was Dietrich Bonhoeffer.
Dietrich Bonhoeffer hield deze overdenkingen (...)


€ 9.90Aantal  
1 2 Volgende