Winkelwagen

BOEKEN CASTRUM

 | 

FILOSOFIE

1 2 VolgendeBOEK - Drie vormen van weten

BOEK - Drie vormen van weten
Polis - Herman De Dijn - 200 p. paperback

Over ethiek, wetenschap en moraal filosofie
De manier waarop we leven bepaalt onze ethiek. We denken vaak dat ethiek strikt rationeel is of zou moeten zijn. Dat is echter een illusie die samenhangt met gedeelde (en deels denkbeeldige) ideeën die we vandaag over onszelf koesteren. Vanuit die inzichten bekritiseert Herman De Dijn bepaalde vormen van ethiek die vandaag dominant zijn, bijvoorbeeld in de bio-ethiek en de dierenethiek. Hij bespreekt indringend de relatie tussen ethiek en wetenschap. Ethiek en wetenschap zijn radicaal van elkaar verschillende vormen van weten en praktijk. De Dijn verwerpt dan ook de veelgehoorde stelling dat ethiek voortdurend achterloopt op nieuwe wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen.


€ 19.99Aantal  BOEK - God en de moraal - Een andere kijk op Bijbelse ethiek

BOEK - God en de moraal - Een andere kijk op Bijbelse ethiek
Skandalon - Rochus Zuurmond - 181 p. - paperback

Kunnen we uit de Bijbel morele gedragsregels afleiden? En zijn die universeel en altijd geldig, en dus ook direct toepasbaar hier en nu? Nee, zegt de gerenommeerde theoloog Rochus Zuurmond. Bijbelse teksten, zoals de Tien Geboden en de Bergrede, zijn ontstaan onder andere omstandigheden dan de onze, met andere normen en waarden. Zelfs over naastenliefde dacht men anders. Dat maant tot voorzichtigheid.
De Bijbel gaat niet over wat wel en niet mag, maar over macht. Geloof stelt de vraag welke machten wij collectief en individueel vertrouwen. Zijn dat de goden van deze wereld? Of is het die vreemde, ontregelende God waarover de Bijbel verhaalt en die vaak keuzes maakt die strijdig lijken met onze politieke logica? De bijbelse teksten ondermijnen elke dominerende moraal en openen onze ogen voor het weerloze.
Prof. dr. Rochus Zuurmond (...)


€ 19.95Aantal  BOEK - De vrolijke wijsheid

BOEK - De vrolijke wijsheid
Zoeken, denken en leven met Michel de Montaigne - Polis - Alexander Roose

Hoe moet je leven en denken? Rusteloos zocht Michel de Montaigne (1533-1592), door velen beschouwd als de eerste echt moderne mens, naar een antwoord op deze vraag. Alexander Roose beschrijft op meeslepende wijze hoe Montaigne tegenslag en ontgoochelingen overwon, en wat wij van hem kunnen leren.
Michel de Montaigne schreef niet voor ons. Hij begon zijn gedachten te noteren om greep te krijgen op zichzelf. Zijn Essays behoren tot de boeiendste filosofische teksten ooit. Montaigne leefde in een tijdperk van wetenschappelijke omwentelingen, godsdienstoorlogen en politieke instabiliteit. Zijn ‘probeersels’ zijn een therapie, een zelfportret en een publieke bekentenis. De gentleman-filosoof dialogeert met filosofen uit de oudheid – stoïcijnen, sceptici, epicuristen – voor wie filosofie altijd meer was dan een theorie. Want moedig en waarachtig leven, dat wil Montaigne.


€ 19.95Aantal  BOEK - De schepping van de wereld

BOEK - De schepping van de wereld
Damon - Philo van Alexandrië - 160 p. - hardcover

Aan het begin van de jaartelling leefde in Alexandrië de joodse exegeet en filosoof Philo. Het was zijn levenstaak om de heilige boeken van de joden, met name de Torah, uit te leggen. Hij interpreteerde de boeken van Mozes op een filosofische manier en las ze met een platoonse bril. Zijn platoonse blik is ook duidelijk aanwezig in het hier vertaalde werk 'De schepping van de wereld', waarin hij de eerste drie hoofdstukken van Genesis uitlegt.
Aspecten van Philo's exegese zijn door christelijke theologen overgenomen. Ambrosius, de vierde-eeuwse bisschop van Milaan ...


€ 24.90Aantal  BOEK - Een weg naar God in deze tijd

BOEK - Een weg naar God in deze tijd
Betsaida - Ignace Verhack - 333 p - paperback

Godsbeelden komen, godsbeelden gaan. Ook al zijn ze soms eerbiedwaardig en oud, toch zijn ze dikwijls tijdgebonden en gedateerd. Meestal geven wij ons daar geen rekenschap van. Als ze dan plots in onbruik geraken, hun betekenis verliezen of cultureel niet langer houdbaar zijn, besluit men gemakkelijk dat God niet bestaat, of zegt men dat Hij in onze cultuur heeft opgehouden te bestaan. Zou het kunnen dat juist deze beelden iets verdrongen hebben, dat méér oorspronkelijk was, iets dat we nodig hebben om aan oude woorden opnieuw betekenis te kunnen geven? In dit boek probeert de auteur dit verdrongene terug te vinden, door op zoek te gaan naar sporen, die aan het woord “God” nieuw leven kunnen geven.


€ 12.50Aantal  BOEK - Paulus - Kijkend in Uw lezend gezicht

BOEK - Paulus - Kijkend in Uw lezend gezicht
Damon - Charles Vergeer - 360 p. - paperback

Eerst worden de brieven van Paulus gelezen met een zorgvuldigheid die tal van redactionele ingrepen en bewerkingen bloot legt. Teksten als de flarden van afgescheurd behang, waarmee we zicht krijgen op de verschillende lagen en flarden. Wat Vergeer meesterlijk doet is weken en tasten, kijken achter de kieren en scheuren van de teksten.
Daarna worden de standpunten van Paulus aangaande de opstanding uit de dood, de Zoon van God en zijn rede te Athene zorgvuldig gelezen. In een derde deel wordt de discussie aangegaan met enkele grote kenners van de leer van Paulus. Tenslotte wordt de vermeende brief aan de Romeinen besproken en ingegaan op het proces tegen Paulus en diens graf te Rome.
Een fascinerende studie die breekt met tal van traditionele opvattingen en ruimte schept voor radicaal nieuwe inzichten.
Charles Vergeer doceert filosofie en ethiek aan de Fontys Hogescholen te Eindhoven. Hij promoveerde op een studie over de Griekse wijsgeer Heraclitus.


€ 27.90Aantal  BOEK - Gegevenheid - pleidooi voor een postseculier geloven

BOEK - Gegevenheid - pleidooi voor een postseculier geloven
Averbode - Ignace Verhack - 121 p. - paperback

In deze tijd lijken geloof en godsdienst afgeschreven. Godsdienst wekt wantrouwen op. Is het geloof inderdaad cultureel achterhaald? Zijn gelovigen mensen die met hun gedachten in het verleden leven? Is het christendom niet meer van deze tijd? Of is er ook in deze tijd nog altijd een mogelijkheid om het geloof in God verstaanbaar te maken en de blijvende actualiteit ervan te laten zien? Hoe kunnen christenen in deze tijd de menselijke relevantie van hun geloof laten zien? Hebben christengelovigen aan de wereld nog iets te zeggen dat de wereld op haar eigen terrein dreigt te miskennen?
In dit boek reflecteert filosoof Ignace Verhack over die vragen. Het besef van de ‘gegevenheid' van alle dingen vormt het uitgangspunt van zijn overtuiging.


€ 15.50Aantal  BOEK - Rituelen - Waarom we niet zonder kunnen

BOEK - Rituelen - Waarom we niet zonder kunnen
Polis - Herman De Dijn - 294 p. - paperback

Alle ijkpunten lijken uit onze wereld te verdwijnen. Of het nu gaat om religieus geïnspireerde rituelen of om spiritueel weten, straks lopen we met zijn allen rond als totaal bevrijde individuen, zonder de last van traditie of overgeleverde gebruiken. We knutselen onze identiteit en lifestyle zelf bij elkaar. Volgens Herman De Dijn blijft onder de oppervlakte echter het verlangen naar betovering aanwezig. Voor hem kunnen de mensen nooit zonder rituelen en verwondering leven. In dit erudiete en verrassende boek laat hij alle grote thema's de revue passeren: vrijheid en traditie, verwondering en wetenschap, religie en spiritualiteit in een postmoderne wereld.
Herman De Dijn is emeritus hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KULeuven en auteur van talrijke kritische cultuur-filosofische essays over de post- of laatmoderne maatschappij.


€ 22.50Aantal  BOEK - Geen toekomst zonder kleine goedheid

BOEK - Geen toekomst zonder kleine goedheid
Levinas - Halewijn/Berne Media - Roger Burggraeve - 296 p. - paperback

Naar genereus samenleven in verantwoordelijkheid vanuit Emmanuel Levinas
Welk concept van samenleven geniet de voorkeur? Kiezen we voor een samenleving gebaseerd op een genereuze verantwoordelijkheid door en voor de ander of voor de inperking van die oneindige verantwoordelijkheid?
Het ethisch appel van het gelaat van de ander uit het denken van Emmanuel Levinas gebruikt Roger Burggraeve als toetssteen in dit boek. Doordenken over maatschappelijke thema’s is noodzakelijk vooraleer het te hebben over de kleine goedheid. Anders dreigt deze slechts een uiting te zijn van altruïstisch sentimentalisme. Kleine goedheid verzet zich tegen de almacht van de baatzucht en getuigt op een bijzondere manier van het menselijke verlangen om goed te mogen en te kunnen zijn.


€ 21.95Aantal  BOEK - Geen toekomst zonder kleine goedheid

BOEK - Geen toekomst zonder kleine goedheid
Levinas - Halewijn/Berne Media - Roger Burggraeve - 296 p. - paperback

Naar genereus samenleven in verantwoordelijkheid vanuit Emmanuel Levinas
Welk concept van samenleven geniet de voorkeur? Kiezen we voor een samenleving gebaseerd op een genereuze verantwoordelijkheid door en voor de ander of voor de inperking van die oneindige verantwoordelijkheid?
Het ethisch appel van het gelaat van de ander uit het denken van Emmanuel Levinas gebruikt Roger Burggraeve als toetssteen in dit boek. Doordenken over maatschappelijke thema’s is noodzakelijk vooraleer het te hebben over de kleine goedheid. Anders dreigt deze slechts een uiting te zijn van altruïstisch sentimentalisme. Kleine goedheid verzet zich tegen de almacht van de baatzucht en getuigt op een bijzondere manier van het menselijke verlangen om goed te mogen en te kunnen zijn.


€ 21.95Aantal  BOEK - Liefde is licht - reigieuze teksten van Simone Weil

BOEK - Liefde is licht - reigieuze teksten van Simone Weil
KoK - Simone Weil - Inleiding Frits de Lange - 287 p. - paperback

In de essaybundel ‘Liefde is licht’ houdt Simone Weil haar lezers confronterend een spiegel voor. Aan de hand van filosofie, Griekse mythen en Bijbelse verhalen laat zij zien dat wij mensen de waan najagen.
Deze op jonge leeftijd overleden Franse filosofe kijkt ons recht in de ogen en beweert dat het mogelijk is om elke waan te ontmaskeren. Op die manier ontstaat er ruimte om God te ontmoeten.
In deze niet eerder of nieuw vertaalde teksten lukt het haar diepe inzichten te delen die verder reiken dan het verstand ons tegen kan werpen.
Met een inleiding van Frits de Lange.


€ 24.99Aantal  BOEK - Door Spinoza's lens - Een oefening in levensfilosofie

BOEK - Door Spinoza's lens - Een oefening in levensfilosofie
Polis - Tinneke Beeckmans - 239 p. - paperback

De uiterst veelzijdige Baruch de Spinoza (1632-1677) blijft ons inspireren. Wat als je vandaag door Spinoza’s lens de wereld zou bekijken?
Hoe sluit Spinoza’s filosofie van lichaam en geest aan bij ideeën over meditatie en mindfulness? Hoe staat zijn naturalisme tegenover Darwins evolutietheorie?
Spinoza verdedigt de democratie. Wat betekenen zijn inzichten voor ons denken over vrijheid en politiek? En hoe verhoudt de politiek zich het best tot de moraal?
Niet het minst is Spinoza een filosoof van passies. Niets menselijks lijkt hem vreemd. Wat leert hij over seksualiteit? Vrouwen en holebi’s lijken gelijke rechten te hebben, maar toch staan ze onder druk. Hoe ga je daarmee om? En hoe benader je conflicten in passionele relaties?
Filosofe Tnneke Beeckman (1976) (...)


€ 19.95Aantal  BOEK - Thomas Merton

BOEK - Thomas Merton
Bespiegelingen v/e schuldige toeschouwer - Damon - Willy Eurlings - 359 p. - paperback

De beroemde monnik Thomas Merton (1915-1968) was allesbehalve wereldvreemd. Dit komt goed tot uiting in 'Bespiegelingen van een schuldige toeschouwer'. De vaak korte, maar trefzekere en vaak diepzinnige bespiegelingen schetsen een goed beeld van Mertons denken in de jaren '60. Hierin maakt hij ons deelgenoot van zijn maatschappelijke betrokkenheid, natuurobservaties, filosofische mijmeringen, kritische theologische standpunten en politieke analyses. Veel van zijn bespiegelingen hebben aan actualiteit nog niets ingeboet. Met dit boek wil Merton de dialoog met ons aangaan. Zonder pasklare antwoorden te geven spoort hij ons aan om zelf vragen te stellen bij de wereld waarin we leven.


€ 29.90Aantal  BOEK - De nacht van de biechtvader

BOEK - De nacht van de biechtvader
Boekencentrum - Tomas Halik - 187 p. - paperback

Als priester en biechtvader voert Tomáš Halík al vele jaren persoonlijke gesprekken met mensen die daarom vragen. Zo hoort hij iedere week gelovigen en niet-gelovigen aan. Sommigen vertrouwen hem dingen toe waarover ze nog nooit met iemand spraken. Andere bekennen schuld, vertellen over hun zwakheden en twijfels of over verlangen naar vergeving en heling.
In dit boek reflecteert Halík met humor en mededogen op deze talrijke gesprekken. ...


€ 19.50Aantal  BOEK - Geduld met God

BOEK - Geduld met God
Pelckmans - Tomas Halik - Anselm Grün - 192 p. - paperback

Als geloof en ongeloof elkaar ontmoeten.
De Tsjechische theoloog, filosoof en psycholoog Tomáš Halík is als een van de weinige hedendaagse schrijvers in staat daadwerkelijk een brug te slaan tussen geloof en scepsis, tussen christelijke zingeving en atheïstische levensoriëntatie. In dit boek neemt hij als uitgangspunt de twijfelende en zoekende figuur van Zacheüs, die liever schuchter van een afstand toekijkt dan dat hij enthousiast meedoet. Dit beeld gebruikt hij om een nieuwe verhouding uit te werken tussen gelovigen en niet-gelovigen, waarmee hij buitenstaanders in hun zoeken en vragen heel nabij kan komen....


€ 12.50Aantal  BOEK - Ik wil dat jij bent - relatie tussen geloof/liefde

BOEK - Ik wil dat jij bent - relatie tussen geloof/liefde
Boekencentrum - Tomas Halik - 191 p.

In zijn eerdere boeken 'Geduld met God' en 'De nacht van de biechtvader' keek Tomás Halík vooral naar de relatie tussen geloof en hoop.
Halík overpeinst in dit boek Augustinus' uitspraak 'Liefde is: ik wil dat je bent'. Hij vraagt zich af wat dit de gelovigen vandaag wil zeggen. Onze liefde voor God zal vooral te zien moeten zijn in onze liefde voor andere mensen. Christenen moeten daarom openstaan voor de 'wereld', aldus Halík. Ze zouden juist die relaties actief en liefdevol moeten aangaan.
Tomás Halík (1948) (...)


€ 19.90Aantal  BOEK - Niet zonder hoop - Religieuze crisis als kans

BOEK - Niet zonder hoop - Religieuze crisis als kans
KoK - Tomas Halik - 190 p. - paperback

€ 19.99Aantal  BOEK - Raak de wonden aan - over niet zien en toch geloven

BOEK - Raak de wonden aan - over niet zien en toch geloven
KkoK - Toma Halik - 180 p. - paperback

Raak de wonden aan van Tomáš Halík bevat veertien theologisch-filosofische essays over de mystieke diepere lagen van geloof, en een verrassend, scherpzinnig en zelfs humoristische commentaar op het huidige tijdsgewricht. De Tsjechische priester en hoogleraar neemt het verhaal van de ongelovige Thomas als uitgangspunt. Het vraagt moed om de wonden van onze wereld onder ogen te zien en ze aan te raken met geloof, een christelijk geloof dat door die aanraking zelf getekend en gewond raakt.


€ 19.99Aantal  BOEK - Geloven op de tast

BOEK - Geloven op de tast
Boekencentrum - Anselm Grün & Tomas Halik

Atheïsme, twijfel en scepticisme vormen ons dagelijks leven. Ook gelovigen kennen het gevoel van afstand tot God. Waar komt dit gevoel vandaan? En hoe worden twijfelende gelovigen zoekers van God? Heilzame onrust hoort bij een spititualiteit die zich wapent tegen stilstand en fundamentalisme.
In dit boek gaan Anselm Grün en Thomás Halík, twee van de bekendste religieuze schrijvers van onze tijd, in op de waarde van zoeken en de ervaring van de afwezigheid van God voor ons geloof van vandaag.


€ 20.99Aantal  BOEK - Over God

BOEK - Over God
Filosofen spreken zich uit over religieus geloof AUP - Gary Gutting - 213 p. paperback

Filosoof Gary Gutting verbaasde zich over het feit dat veel filosofen buitengewoon gelovig zijn en anderen buitengewoon ongelovig. En dat terwijl de meeste filosofen het erover eens zijn dat de argumenten vóór en tégen geloof in evenwicht zijn. Is agnosticisme dan niet de meest rationele optie? Of houden filosofen misschien de beste argumenten achter de hand?
Om antwoord te krijgen op zijn vragen interviewde Gutting twaalf toonaangevende filosofen — atheïsten, agnosten en gelovigen — om erachter te komen wat voor hen doorslaggevend was. Gaat het bij geloof én ongeloof uiteindelijk wel om argumenten?
Het resultaat, Over God, is een boeiende inleiding in het denken over godsdienst. Tegelijk is het ook een bundeling spraakmakende interviews die heel wat vooroordelen over religieus geloof ontkrachten.

De twaalf interviews: (...)


€ 19.99Aantal  
1 2 Volgende