Winkelwagen

BOEKEN CASTRUM

 | 

KERKELIJKE DOCUMENTEN
1 2 VolgendeBOEK - De boodschap van Amoris Laetitia

BOEK - De boodschap van Amoris Laetitia
Een vriendschappelijk geschil - Halewijn/Adveniat - Walter Kasper - 65 p. - paperback

De woorden van Paus Franciscus in Amoris Laetitia (de vreugde van het Evangelie) over de liefde en het gezin, werden door heel wat mensen als bevrijdend ervaren. Maar tegelijk gaf deze post-synodale exhortatie ook aanleiding tot kritiek.
De bekende Duitse theoloog Walter Kasper overstijgt in dit boekje de polemiek door duidelijk te maken dat de visie van Paus Franciscus geen nieuwe leer verkondigt, maar integendeel geworteld is in de boodschap van de evangelies. Hij toont de samenhang in het document aan en reikt op vriendelijke wijze de hand aan de tegenstanders ervan. 


€ 14.50Aantal  BROCHURE - Misericordia et misera

BROCHURE - Misericordia et misera
Apostolische brief van paus Franciscus - Wereldkerkdocumenten 37 - Licap/Halewijn

In ‘Misericorda et misera’ beschrijft de paus de barmhartigheid als een ontmoeting tussen twee harten: dat van God en dat van een schamele mens (nr.16). Deze apostolische brief is eigenlijk een tussentijdse balans van de accenten die paus Franciscus in zijn pontificaat legt. Zoals een goede leermeester overweegt hij even het tot dusver afgelegde parcours, om van daaruit de weg met ons te vervolgen. En dan blijkt dat barmhartigheid de leidraad is.

(...)


€ 2.95Aantal  BROCHURE - Populorum Communio

BROCHURE - Populorum Communio
Verbondenheid tussen volkeren - Halewijn - geniet - 32 p.

Pastorale brief van de bisschoppen van België ter gelegenheid van 50 jaar encycliek 'Populorum progressio' van Paulus VI.


€ 2.80Aantal  KATERN - Menselijke broederlijkheid

KATERN - Menselijke broederlijkheid
voor wereldvrede en samenleven - Grootimam Ahmad al Tayyeb/Paus Franciscus

Licap/Halewijn - Wereldkerkdocumenten 40 -+ 18 p. - geniet

Van 3 tot 5 februari 2019 bracht paus Franciscus een historisch bezoek aan Abu Dabhi in de Verenigde Arabische Emiraten. Er was ook een ontmoeting met grootimam Ahmed Al-Tayyeb van Al-Azhar. Dit leverde een document op dat een gids wil zijn voor toekomstige generaties om een cultuur van wederzijds respect te bevorderen vanuit de goddelijke genade die alle mensen tot broers en zussen maakt.


€ 4.00Aantal  BOEK - Vaticanum II - Conciliedocumenten

BOEK - Vaticanum II - Conciliedocumenten
Halewijn/Adveniat - Lamberigts Mathijs - 751 p. - hardcover

De viering van de vijftigste verjaardag van het Tweede Vaticaans Concilie riep in het Nederlandse taalgebied de vraag op naar de actualiteit van de beschikbare vertalingen. De eerste vertalingen verschenen immers spoedig na de afkondiging van een document, zonder afstemming van de documenten op elkaar. Vijftig jaar later stelde men vast dat dit Nederlands vaak niet meer aansluit bij het hedendaagse taalgebruik. Dit vormt voor de jongere generatie soms zelfs een obstakel voor de toegang tot het concilie en de studie ervan. Deze vaststelling zette een groep van Vlaamse en Nederlandse theologen ertoe aan om een nieuwe vertaling te verzorgen die zowel aan het concilie als aan het hedendaagse Nederlands recht zou doen.
Een ploeg van een 20-tal vertalers en een 25-tal theologische adviseurs uit Noord en Zuid zette zich aan het werk ...


€ 47.50Aantal  ENCYCLIEK - Laudate Si

ENCYCLIEK - Laudate Si
Paus Franciscus - Licap NL vertaling

“Ons "huis" wordt geruïneerd en dat doet iedereen pijn, vooral de armsten. Ik doe daarom een beroep op verantwoordelijkheid, op basis van de taak die God de mens in de schepping heeft toegewezen: de 'tuin' waarin Hij hem heeft geplaatst 'verzorgen en onderhouden’.
Ik nodig iedereen uit om met een open hart dit document te ontvangen, dat gesteld is in de lijn van de sociale leer van de Kerk." (Paus Franciscus tijdens de audiëntie van 17 juni 2015)


€ 11.00Aantal  ENCYCLIEK - Lumen Fidei

ENCYCLIEK - Lumen Fidei
Encycliek - 72 blz. - Licap

Encycliek van Paus Franciscus - 2013
Dit is de Nederlandse vertaling van Lumen Fidei, de jongste encycliek van paus Franciscus, die op 5 juli 2013 werd gepubliceerd. De aanzet voor dit pauselijk schrijven over het geloof als goddelijke deugd, genoemd naar de beginwoorden Lumen Fidei (Licht van het geloof), werd door paus Benedictus gegeven. De encycliek werd uitgewerkt en voltooid door de huidige paus.

In het eerste hoofdstuk (...)


€ 4.50Aantal  BOEK - Groeien in liefde

BOEK - Groeien in liefde
Paus Franciscus - Halewijn

Voor paus Franciscus vormen vreugde en liefde een eenheid. Niet toevallig draagt een uitvoerig document van zijn hand de titel Amoris Laetitia of De vreugde van de Liefde. Een centraal deel hieruit vindt u in dit boekje. Precies waar het gaat over het beleven, ervaren van de liefde in het dagelijks leven. Een realistische kijk waarbij paus Franciscus alle koppels die in liefde met elkaar op weg zijn voor ogen heeft. Hij kijkt zo breed als de liefde breed is. Het leest als één grote uitnodiging om te groeien in uitgerekend datgene wat ons als mens ten diepste doet leven: de liefde.


€ 10.00Aantal  BROCHURE - Van synode tot synode 2014-2015

BROCHURE - Van synode tot synode 2014-2015
De roeping en de zending van het gezin in de Kerk en de wereld van vandaag.

Paus Franciscus roept van 4 tot 25 oktober 2015 in Rome een algemene bisschoppensynode samen over de roeping en de zending van het gezin in de Kerk en de wereld van vandaag. Het Vaticaan publiceerde op 9/12/2014 de LINEAMENTA, een voorbereidend document van de synode van 2015. Naast deze tekst bevat dit document 46 vragen die uitvoerig moeten geconsulteerd en beantwoord worden tegen april 2015. De tekst van de Lineamenta verscheen in het Nederlands in brochurevorm. Deze bevat de slottekst van de voorbije synode en de 46 vragen van de nieuwe vragenlijst door het Vaticaan.


€ 5.00Aantal  BROCHURE - Het vak r.-k. godsdienst

BROCHURE - Het vak r.-k. godsdienst
De Vlaamse bisschoppen en de erkende instantie r.-k. godsdienst

Op het kruispunt van samenleving, onderwijs en kerkgemeenschap
Het vak rooms-katholieke godsdienst heeft een eigen plaats in het onderwijs in Vlaanderen. Het is een vak met vele kansen en mogelijkheden. Tegelijk roept het ook vragen op, oude en nieuwe. De bisschoppen zijn de eindverantwoordelijken voor het katholieke godsdienstonderwijs. Vanuit deze verantwoordelijkheid mandateren zij de leerkrachten r.-k. godsdienst. Zij laten zich daarin bijstaan door de Erkende Instantie r.-k. godsdienst, die ook het aanspreekpunt is voor de Vlaamse Overheid. In deze tekst denken de Vlaamse bisschoppen en de Erkende Instantie r.-k. godsdienst samen na over de betekenis van het vak in ons onderwijs en onze samenleving. Tegelijk schuiven ze enkele concrete richtlijnen en verwachtingen naar voren, opdat het ook in de toekomst aan zijn belangrijke opdracht kan beantwoorden.


€ 2.00Aantal  BROCHURE - Liefde en geloof verbonden

BROCHURE - Liefde en geloof verbonden
Op weg naar een kerkelijk huwelijk - verklaring bisschoppen van België - nr 42

De bisschoppen van België hebben een nieuwe brochure uit over het kerkelijke huwelijk, bestemd voor al wie betrokken is in de huwelijkspastoraal.
In hun pastorale brief bij Amoris Laetitia van mei 2017 onderstreepten de bisschoppen van België het belang van een degelijke en intense voorbereiding om de rijkdom van het huwelijkssacrament en het geloof te leren kennen, er verder in te groeien, en thuis te komen in het leven van de kerkgemeenschap. De huwelijksvoorbereiding wordt op die manier missionair en ze krijgt een meer initiërend karakter. De huwelijksvoorbereiding en -begeleiding worden dan een weg van geloofsverdieping voor wie zich voorbereiden op het sacrament van het huwelijk. Er gebeurt op heel wat plaatsen trouwens al veel in deze richting en dat willen de bisschoppen aanmoedigen.
Wanneer we als geloofsgemeenschap met verloofden op weg gaan, (...)


€ 4.00Aantal  BOEK - Jaarboek 2021 Aartsbisdom Mechelen/Brussel

BOEK - Jaarboek 2021 Aartsbisdom Mechelen/Brussel
Halewijn - Bisschoppenconferentie - paperback

Een praktische en onmisbare gids voor het vinden van personen of instellingen in het Aartsbisdom


€ 28.95Aantal  BOEK - Christus leeft - Christus vivit

BOEK - Christus leeft - Christus vivit
Wereldkerkdocumentatie 41 - Franciscus schrijft voor de jongeren en het volk van God

Postsynodale exhortatie – wereldkerkdocumenten 41
Paus Franciscus schrijft aan de jongeren en aan heel het volk van God
Zoek je passie? Zoals dat mooie gedicht van Pedro Arrupe, Enamorate, het verwoordt: 'Word verliefd' (of: sta jezelf toe verliefd te worden), want 'niets is belangrijker dan God te ontmoeten, dan definitief en voor altijd stapelverliefd op Hem te worden. Waarop je verliefd wordt, dat wat je verbeelding in beslag neemt, zal alles aansteken. Het zal erover beslissen waarvoor je 's morgens je bed zal uitkomen, wat je 's avonds zal doen, hoe je je weekend doorbrengt, wat je leest, wie je leert kennen, wat je hart breekt en wat je met vreugde en dankbaarheid overspoelt. Word verliefd, blijf verliefd en het zal alles uitmaken'.
Deze liefde voor God, waarmee je alles in het leven met passie kan benaderen, is mogelijk dankzij de Heilige Geest, want 'Gods liefde in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest die ons werd geschonken' (Rom 5, 5).
Christus vivit, 132


€ 10.50Aantal  KATERN - Het kerkgebouw - betekenis en toekomst

KATERN - Het kerkgebouw - betekenis en toekomst
Licap - de bisschoppen van België nr 44 - 31 p. - geniet

Sinds zowat een decennium wordt in ons land zowel door de katholieke Kerk als vanuit de verschillende betrokken overheden nagedacht over de betekenis en de toekomst van de parochiekerken.
In juni 2019 schreven de Belgische bisschoppen hun visie over de kerkgebouwen neer. ...
Aansluitend bij deze visie, hebben de Vlaamse bisschoppen deze ‘handreiking’ geschreven, met als doel vanuit dezelfde beleidsvisie om te gaan met het gebruik en de toekomst van parochiekerken. Dit document steunt op ervaringen uit de dagelijkse praktijk, vanuit zowel pastoraal als beheersmatig oogpunt. Het brengt ervaringen samen uit alle Vlaamse bisdommen. De handreiking wil een hulpmiddel zijn voor iedereen die op een of andere wijze met de parochiekerken begaan is.


€ 3.50Aantal  BROCHURE - Uw hand in mijn hand

BROCHURE - Uw hand in mijn hand
pastorale zorg bij het levenseinde - de bisschoppen van België - 24 p. - geniet

Met deze verklaring willen de bisschoppen vanuit het Evangelie oriëntaties aanreiken aan de velen die oude en zieke mensen nabij zijn, in het bijzonder de pastoraal werkenden.


€ 3.75Aantal  BROCHURE - Samen leven met migranten en vluchtelingen

BROCHURE - Samen leven met migranten en vluchtelingen
nieuwe verklaring van de Belgische bisschoppen

De nieuwe verklaring van de Belgische bisschoppen - Nieuwe reeks nr 39

” Als bisschoppen zijn wij, samen met vele christenen, met mensen van alle gezindten, met onze kerkelijke organisaties en bewegingen, bijzonder bekommerd om het lot van mensen die gedwongen en zonder houvast, zonder begeleiding en soms zonder uitzicht in ons land terechtkomen. De achtergronden en redenen voor die ontwrichtende migraties zijn heel divers en complex. Maar altijd weten wij dat mensen hun land slechts verlaten omdat zij de hoop koesteren elders een beter leven te vinden. Wanneer mensen oorlogen, onderdrukking, honger, grote armoede, vervolging en discriminatie ontvluchten, liggen structurele oplossingen niet kant-en-klaar. Iedereen weet dat gedwongen migratie slechts zal ophouden als, in de landen van oorsprong, de woon-, werk- en leefomstandigheden ten gronde gezond zullen zijn.”
Een oproep naar de kerkgemeenschap en de christenen om, in verbondenheid met andere religies en levensbeschouwingen, werk te maken van een rechtvaardig migratiebeleid en een warmhartig onthaal.


€ 3.00Aantal  BROCHURE - Verborgen verdriet

BROCHURE - Verborgen verdriet
Seksueel misbruik in de kerk

De schokgolf van verhalen over seksueel misbruik in de katholieke Kerk heeft ons in de voorbije maanden diep geraakt.
Als bisschoppen en religieuze oversten kozen we aanvankelijk voor de stilte. De stilte had niets te maken met onverschilligheid of met doodzwijgen. Het was verbijstering, nederig het hoofd buigen onder de schok en ons in alle ernst afvragen hoe dit allemaal is kunnen gebeuren.


€ 3.25Aantal  EXHORTATIE - Amoris Laetitia - De vreugde van de Liefde

EXHORTATIE - Amoris Laetitia - De vreugde van de Liefde
apostolische postsynodale exhortatie over huwelijk en gezin

Begin juli verschijnt de nederlandse vertaling van 'Amoris Laetitia'.
Deze apostolische postsynodale exhortatie is het resultaat van twee Bisschoppensynodes over huwelijk en gezin, in oktober 2014 en oktober 2015. Het is de titel die de toon zet: ‘Amoris laetitia’ ‘De vreugde van de liefde’. Er staan heel interessante passages in over huwelijksvoorbereiding, over zwangerschap en geboorte, over opvoeding en de moeilijkheden die ouders daarbij kunnen ondervinden, over de opvang van zieken, bejaarden, armen en vluchtelingen in een familie, over de spiritualiteit van het gezin.
Wat de paus schrijft over de liefde is wervend en appellerend.


€ 11.50Aantal  EXHORTATIE - De vreugde van het Evangelie

EXHORTATIE - De vreugde van het Evangelie
Paus Franciscus - Apostolische exhortatie Evangelii gaudium

“De exhortatie is geschreven door een priester-bisschop, die verliefd is op de Heer en zo de Kerk van binnenuit wil vernieuwen” (Mgr Van Looy)
Een boek duidelijk recht uit het hart geschreven en Franciscus waardig. De oproep tot persoonlijke bekering loopt als een rode draad doorheen het hele document, parallel met de oproep tot pastorale herbronning en een vernieuwd missionair elan van de Kerk. “De Kerk moet de Blijde Boodschap uitdragen tot in de verste uithoeken van de wereld, met prioriteit voor een evangelisatie binnen in de steden.”

Franciscus houdt ook een pleidooi voor de (her)waardering van de rol van de vrouw in de kerkgemeenschap (en de evangelisatie), de basisoptie voor de armen en het respect (en de liefde) voor de volksdevotie.

Een boek duidelijk recht uit het hart geschreven, vlot leesbaar voor iedereen en uitnodigend om samen aan de Kerk een nieuw gelaat te geven. Aanbevolen!


€ 11.00Aantal  EXHORTATIE - Gaudete et exsultate - Wees blij en juich

EXHORTATIE - Gaudete et exsultate - Wees blij en juich
Over de roeping tot heiligheid in de hedendaagse wereld

Apostolische exhortatie van paus Franciscus – wereldkerkdocumenten 38
Verwacht hier geen traktaat over heiligheid met definities en analyses die dit belangrijke thema helpen begrijpen, noch een bespreking van de verschillende mogelijkheden om te groeien in heiligheid, schrijft paus Franciscus in zijn korte inleiding op de exhortatie. Mijn bescheiden bedoeling is om de oproep tot heiligheid opnieuw te laten klinken en ingang te doen vinden in onze tijd, met al zijn risico’s uitdagingen en kansen. Want de Heer heeft ieder van ons uitgekozen om ‘heilig en vlekkeloos voor Hem te staan in Liefde’. (Ef 1,4).


€ 6.80Aantal  
1 2 Volgende